Libri i namazit/Kushtet e imanit

Nga Wikibooks

KUSHTET E IMANIT

Kushtet e imanit janë gjashtë.

  • Të Besosh All-Llahun E Madhëruar
  • Të Besosh Ëngjëjt(Melaiqet)
  • Të Besosh Librat
  • Të Besosh Pejgamberët
  • Të Besosh Ahiretin
  • Të Besosh Kaderin

Këto janë shpjeguar tek Amentubil-lahu. Resullull-llahu (salall-llahu alejhi ve selem), ka njoftuar se iman do të thotë të besosh në gjashtë gjërat e qarta. Për këtë arsye çdo mysliman duhet t’i mësojë fëmijës së tij, së pari përmendësh dhe më pas kuptimin, domethënien e tij të plotë:

Amentu bil-lahi ue Melaiketihi ue Kutubihi ue Resulihi uel-jeumil-ahiri ve bilkaderi, hajrihi ve sherr-rrihi min All-llahi teala uel ba’thu ba’del-mevti hakkun. Eshhedu en la ilahe il-lall-llah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.