Kushtetuta e përkohshme e Kosovës/Marrëdhëniet dhe marrëveshjet ndërkombëtare

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Neni 237

Kosova, në kuadër të të drejtave dhe detyrave të veta të përcaktuara me Kushtetutë, në pajtim me rezolutat e përgjithshme të Asamblesë së Përgjithshme dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, bashkëpunon me të gjitha vendet demokratike mbi parimet e Kartës së OKB-së dhe barazisë e reciprocitetit, si dhe me organizatat ndërkombëtare.
Në marrëdhëniet ndërkombëtare, Kosova do t’i jap prioritet zhvillimit të bashkëpunimit dhe mirëbesimit me shtetet fqinje e të rajonit dhe me të gjitha organizmat ndërkombëtare.

Neni 238

Kosova mund të anëtarësohet në organizata, institucione dhe asociacione ndërkombëtare. Vendimin për anëtarësimin ose për daljen nga anëtarësia në organizatat ndërkombëtare e merr Kuvendi me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve me propozimin e Kryetarit të Kosovës.

Neni 239

Deri me asociimin në to, Kosova pranon marrëveshjet ndërkombëtare të cilat nuk janë në kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës.
Marrëveshjet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me liritë dhe të drejtat e njeriut janë pjesë përbërëse e rendit të brendshëm juridik dhe nuk mund të ndryshohen me ligj.

Neni 240

Në kuadër të të drejtave dhe detyrave të përcaktuara me Kushtetutë, Kosova lidh marrëveshje ndërkombëtare ekonomike, politike, kulturore, ushtarake dhe marrëveshje të tjera me interes për popullin.
Marrëveshjet ndërkombëtare në emër të Kosovës i lidhë Kryetari i Kosovës.
Marrëveshjet ndërkombëtare mund t’i lidhë edhe Qeveria e Kosovës kur kjo është parashikuar me ligj.
Marrëveshjet ndërkombëtare nga al. 2 e 3 e këtij neni i ratifikon Kuvendi i Kosovës me ligj.
Parimet dhe procedura për ratifikimin dhe denoncimin e marrëveshjeve ndërkombëtare përcaktohen me Kushtetutë dhe ligj.