Kushtetuta e përkohshme e Kosovës/Dispozitat kalimtare dhe të fundit

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Neni 264

Për zbatimin e kësaj Kushtetute dhe sigurimin e kalimit në aplikimin e saj do të nxirret Ligji Kushtetues i veçantë.
Ligjin Kushtetues për zbatimin e Kushtetutës e miraton Kuvendi i Kosovës me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve.
Ligji Kushtetues për zbatimin e Kushtetutës së Kosovës shpallet dhe hyn në fuqi njëkohësisht me Kushtetutën e Kosovës.

Neni 265

Kjo Kushtetutë hyn në fuqi ditën e shpalljes.