Java Scripts Libri/Mileniumi i ri

Nga Wikibooks

Milenimu i ri pë rkujton vizitorë t e faqes suaj saktë sisht edhe sa kohë kan mbetur gjer në mileniumin e ri. Kjo ksript ka dy pjesë përbërëse dhe duhet patur kujdesë që të dyja pjesët të vendosen në faqe sepse përndryshe nuk do të funksionojë.

Aplikimi në faqe[redakto]

Pjesa e mëposhtme vendoset mes kufive <head> dhe </head> në pjesën e sipërme të faqes:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var Temp2;
var timerID = null;
var timerRunning = false;

function showtime() {

now = new Date();
var CurHour = now.getHours();
var CurMinute = now.getMinutes();
var CurMonth = now.getMonth();
var CurDate = now.getDate();
var CurYear = now.getYear();
var CurSecond = now.getSeconds();
now = null;
Hourleft = 23 - CurHour
Minuteleft = 59 - CurMinute
Secondleft = 59 - CurSecond
var Yearleft = 99 - CurYear
var Monthleft = 11 - CurMonth
var Dateleft = 31 - CurDate
if (Yearleft!=1) {var ys="e"} else {var ys=""};
if (Monthleft!=1) {var mos=""} else {var mos=""}
if (Dateleft!=1) {var ds=""} else {var ds=""}
if (Hourleft!=1) {var hs=""} else {var hs=""}
if (Minuteleft!=1) {var mis=""} else {var mis=""}
if (Secondleft!=1) {var ss=""} else {var ss=""}

Temp2='Akoma '+Yearleft+' Vit'+ys+', '+Monthleft+' muaj'+mos+', '+Dateleft+' ditë'+ds+', '+Hourleft+' orë'+hs+', '+Minuteleft+' minuta'+mis+', '+Secondleft+' sekonda'+ss+' kan mbetur gjer në fund të Mileniumit! '
Temp3=Yearleft+' vit'+ys+', '+Monthleft+' muaj'+mos+', '+Dateleft+' ditë'+ds+', '+Hourleft+' orë'+hs+', '+Minuteleft+' minuta'+mis+', '+Secondleft+' sekonda'+ss window.status=Temp2;
document.frm.left.value=Temp3;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
var timerID = null;

var timerRunning = false;

function stopclock () {
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function startclock () {
stopclock();
showtime();
}
// -->
</script>


Kjo pjesa më poshtë është pjesa që vendoset në brendi të faqes suaj edhe atë pudo që të doni ju spese kjo e tregon numrimin:

<body onLoad="startclock()">
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2">
<form name="frm">
<TR><TD><b>
<div align="center" align="middle">
<input type="textarea" name="left" size="60" value="Duke filluar numrimi...">
</div>
</b></TD></TR>
</form>
</table>