Java Scripts Libri/Alarmuesi

Nga Wikibooks
Alarmuesi është një javascript kod që mundëson krijimin e një kohe për alarmim. Në kohën e alarmimit hapet amëza e internetit të cilën paraprakisht e keni vendosur në alarm për t'iu hapur. Ky kod ka dy pjesë, pjesa e parë vendoset mes <head> dhe </head> dhe pjesa e dytë mes <body> dhe </body>
Këtë pjesë vendose mes <head> dhe </head>.
 <style type="text/css">
 #jsalarmclock{
 font-family: Tahoma;
 font-weight: bold;
 font-size: 12px;
 }
 #jsalarmclock div{
 margin-bottom: 0.8em;
 }
 #jsalarmclock div.leftcolumn{
 float: left;
 width: 150px;
 font-size: 13px;
 background-color: lightyellow;
 clear: left;
 }
 #jsalarmclock span{
 margin-right: 5px;
 } 
 </style>
 <script type="text/javascript">
 var jsalarm={
	padfield:function(f){
		return (f<10)? "0"+f : f
	},
	showcurrenttime:function(){
		var dateobj=new Date()
		var ct=this.padfield(dateobj.getHours())+":"+this.padfield(dateobj.getMinutes())+":"+this.padfield(dateobj.getSeconds())
		this.ctref.innerHTML=ct
		this.ctref.setAttribute("title", ct)
		if (typeof this.hourwake!="undefined"){ //if alarm is set
			if (this.ctref.title==(this.hourwake+":"+this.minutewake+":"+this.secondwake)){
				clearInterval(jsalarm.timer)
				window.location=document.getElementById("musicloc").value
			}
		}
	},
	init:function(){
		var dateobj=new Date()
		this.ctref=document.getElementById("jsalarm_ct")
		this.submitref=document.getElementById("submitbutton")
		this.submitref.onclick=function(){
			jsalarm.setalarm()
			this.value="Alarm Set"
			this.disabled=true
			return false
		}
		this.resetref=document.getElementById("resetbutton")
		this.resetref.onclick=function(){
		jsalarm.submitref.disabled=false
		jsalarm.hourwake=undefined
		jsalarm.hourselect.disabled=false
		jsalarm.minuteselect.disabled=false
		jsalarm.secondselect.disabled=false
		return false
		}
		var selections=document.getElementsByTagName("select")
		this.hourselect=selections[0]
		this.minuteselect=selections[1]
		this.secondselect=selections[2]
		for (var i=0; i<60; i++){
			if (i<24) //If still within range of hours field: 0-23
			this.hourselect[i]=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getHours()==i)
			this.minuteselect[i]=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getMinutes()==i)
			this.secondselect[i]=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getSeconds()==i)

		}
		jsalarm.showcurrenttime()
		jsalarm.timer=setInterval(function(){jsalarm.showcurrenttime()}, 1000)
	},
	setalarm:function(){
		this.hourwake=this.hourselect.options[this.hourselect.selectedIndex].value
		this.minutewake=this.minuteselect.options[this.minuteselect.selectedIndex].value
		this.secondwake=this.secondselect.options[this.secondselect.selectedIndex].value
		this.hourselect.disabled=true
		this.minuteselect.disabled=true
		this.secondselect.disabled=true
	}
 }

 </script>
Këtë pjesë vendose mes <body> dhe </body>
 <form action="" method="">

 <div id="jsalarmclock">
 <div>
  <div class="leftcolumn">Ora tani:</div> 
  <span id="jsalarm_ct" style="letter-spacing: 2px"></span>
 </div>
 
 <div>
  <div class="leftcolumn">Vendos alarmin:</div> 
  <span><select></select> Orë</span>
  <span><select></select> Minuta</span> 
  <span><select></select> Sekonda</span>
 </div>
 
 <div>
 <div class="leftcolumn">Vendos nyjen e veprimit:</div> 
 <input type="text" id="musicloc" size="55" value="http://youtube.com/watch?v=QhD1V82gLUo" /> 
 <span style="font: normal 11px Tahoma">*Nyja e cila hapet gjat kohës së alarmimit</span></div>
 <input type="submit" value="Krijo Alarm!" id="submitbutton" /> 
 <input type="reset" value="ribëje" id="resetbutton" />
 </div>
 
 </form>

 <script type="text/javascript">
 jsalarm.init() 
 </script>