Bibla

Nga Wikibooks
Shko tek: lundrim, kërkoBibla


nga
Zeke


redaktor
Zeke
2007
Bibel-1.jpg

PËRMBAJTJA
nga
Zeke


redaktor
Zeke
2007

Përmbajtja


Zanafilla | Eksodi | Levitiku | Numrat | Ligji i Përtërirë | Jozueu | Gjyqtarët | Ruthi | 1 i Samuelit | 2 i Samuelit | 1 i Mbretërve | 2 i Mbretërve | 1 i Kronikave | 2 i Kronikave | Esdra | Nehemia | Ester | Jobi | Psalmet | Fjalët e urta | Predikuesi | Kantiku i Kantikëve | Isaia | Jeremia | Vajtimet | Ezekieli | Danieli | Osea | Joeli | Amosi | Abdia | Jona | Mikea | Nahumi | Habakuku | Sofonia | Hagai | Zakaria | Malakianga
Zeke


redaktor
Zeke
2007

Përmbajtja


Mateu | Marku | Luka | Gjoni | Veprat e Apostujve | Romakëve | 1 e Korintasve | 2 e Korintasve | Galatasve | Efesianëve | Filipianëve | Kolosianëve | 1 e Thesalonikasve | 2 e Thesalonikasve | 1 e Timoteut | 2 e Timoteut | Titit | Filemonit | Hebrenjve | Jakobi | 1 e Pjetrit | 2 e Pjetrit | 1 e Gjonit | 2 e Gjonit | 3 e Gjonit | Juda | Zbulesa