Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/82

Nga Wikibooks
PËR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK NË FALIMENTIM
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/7 ... ... ...
...83
HYRJE ... ... ...
...84
Kreu 1: Dispozitat e përgjithshme ... ... ...
...85
Kreu 2: Fillimi i procedurës ... ... ...
...86
Kreu 3: Administratori dhe bordi i kreditorëve ... ... ...
...87
Kreu 4: Pasuria e falimentimit ... ... ...
...88
Kreu 5: Pushteti administrativ ... ... ...
...89
Kreu 6: Paraqitja e kërkesave ... ... ...
...90
Kreu 7: Veprimet e anulimit ... ... ...
...91
Kreu 8: Riorganizimi ... ... ...
...92
Kreu 9: Likuidimi ... ... ...
...93
Kreu 10: Mbyllja e rastit ... ... ...
...94
Kreu 11: Përgjegjësia civile dhe penale ... ... ...
...95
Kreu 12: Dispozitat përfundimtare ... ... ...
...96
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës


< 81
faqe
- 82 -

83 >