Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/67

Nga Wikibooks
LIGJI PËR PYJET E KOSOVËS
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/6 ... ... ...
...68
HYRJE ... ... ...
...69
KAPITULLI I: Dispozitat e përgjithshme ... ... ...
...70
KAPITULLI II: Gjendja e tokës, pronësia dhe përdorimi ... ... ...
...71
KAPITULLI IV: Pyjet Private ... ... ...
...72
KAPITULLI III: Struktura e organeve qeveritare pyjore ... ... ...
...73
KAPITULLI IV: Pyjet Private ... ... ...
...74
KAPITULLI V: Pyjet publike ... ... ...
...75
KAPITULLI VI: Transporti i trungjeve ... ... ...
...76
KAPITULLI VII: Mbrojtja dhe ripërtrirja e pyjeve ... ... ...
...77
KAPITULLI VIII: Zbatimi ... ... ...
...78
KAPITULLI IX: Standardet, avancimi i pylltarisë ... ... ...
...72
KAPITULLI X: Transparenca ... ... ...
...79
KAPITULLI XI: Ndëshkimet ... ... ...
...80
KAPITULLI XII: Transicionet ... ... ...
...81
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës


< 66
faqe
- 67 -

68 >