Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/173

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 20
  Subvencionet dhe kompanitë e bashkuara
  20.1 Kooperativa e Bujqëve mund të jetë pronare e aksioneve të kompanisë së angazhuar
  në biznes me anë të blerjes së aksioneve të saj ose me anë të kontributit në kapitalin
  aksionar të kompanisë së tillë.
  20.2 Kooperativa e Bujqëve nuk mund të jetë anëtare e ortakërisë së përgjithshme e as të ndonjë
  forme të organizimit të biznesit ku përgjegjësia e anëtarëve nuk është e kufizuar me
  kontributet e tyre aksionare.

  Neni 21 
  Masat ndëshkimore
  21.1 Me dënim me gjobë prej 500 deri 4000 Euro do të dënohet për delikt ekonomik çdo
  person që në titullin e firmës shfrytëzon emrin e kooperativës e nuk është i regjistruar
  sipas këtij ligji
  21.2 Me denim me gjobë deri në 5000 euro, do të dënohet për delikt ekonomik
  kooperativa e bujqëve nëse:
  (a) Ushtron veprimtari të cilat nuk janë të parapara në statutin e saj dhe për të cilat nuk
  është e regjistruar (neni 2.2);
  (b) Nëse në emertimin e firmës së vetë nuk e shfrytëzon emrin e kooperativës,
  (c) Nëse nuk mban regjistrin e anëtarëve të Kooperativës (neni 7.3)

  Neni 22
  Udhëzimet Administrative
  22.1 Ministria do të jetë kompetente për nxjerrjen e Udhëzimeve Administrative për
  zbatimin e këtij ligji.

 
 

< 172
faqe
- 173 -

174 >