Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Zgjedhjet e Bordit të administratorëve te besuar të Wikimedias, 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Mirë se vini zgjedhjet e 2011 për Bordin Wikimedia e Administratorëve të Besuar. Ne po votojnë për tre persona për të përfaqësuar komunitetin e përdoruesve në të projekteve të ndryshme Wikimedia. Ata do të ndihmojë për të përcaktuar drejtimin e ardhshëm se projektet e Wikimedia do të marrë, në mënyrë individuale dhe si grup, dhe të përfaqësojë interesat <em>tuaja</em> dhe shqetësimet e të Bordit Drejtues. Ata do të vendosin mbi mënyrat e për të gjeneruar ardhura dhe shpërndarjen e parave të mbledhura. Ju lutem lexoni deklaratat e kandidatëve dhe të përgjigjet e pyetjeve me kujdes para se të votoni. Secilin nga kandidatët që është përdorues i respektuar, i cili ka kontribuar me kohë dhe përpjekje të konsiderueshme duke i bërë këto projekte një mjedisi mikpritës të angazhuar në ndjekjen dhe shpërndarjen e njohurive të njeriut. Ju lutemi të radhit kandidatët sipas preferencave tuaja duke plotësuar një numër pranë kutisë (1 = kandidat të preferuar, 2 = prefenca e dytë, ...). Ju mund të jepni përparësi të njëjtë më shumë se një kandidat dhe mund të keni kandidatë të pavotuar. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. Fituesi i zgjedhjeve do të llogaritet duke përdorur metodën Schulze <!-- Not decided yet! -->. Për më shumë informacion, shihni faqet zyrtare për zgjedhjet.. Për më shumë informacion, shih: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Ky votim do të bëhet në serverat e operuar nga [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Kliko butonin e mëposhtëm që të barten në server votimet. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201