Kushtetuta e përkohshme e Kosovës/Financat Publike

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Neni 227

Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare në nivel të Kosovës, komunave dhe Qytetit të Prishtinës, lehtësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes së tyre caktohen me ligj.
Ligji nga alinea 1 e këtij neni nuk mund të ketë efekt prapaveprues.

Neni 228

Sistemi buxhetor përbëhet nga buxheti i Kosovës dhe nga buxhetet e komunave dhe buxhetit të Qytetit të Prishtinës.
Buxheti i Kosovës krijohet nga të ardhurat e mbledhura prej taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera financiare, si dhe nga të ardhura të tjera të ligjshme. Ai përfshin të gjitha shpenzimet e Kosovës.
Organet e komunave dhe të Qytetit të Prishtinës caktojnë dhe mbledhin taksa dhe detyrime të tjera në mënyrë të përcaktuar me ligj.
Organet e pushtetit qendror dhe atij të komunave e Qytetit të Prishtinës janë të detyruara t'i bëjnë publike të ardhurat dhe shpenzimet.

Neni 229

Qeveria i paraqet Kuvendit projektligjin për buxhetin e Kosovës për vitin që pason gjatë sesionit të vjeshtës, i cili nuk mund të mbyllet pa e miratuar atë.
Në qoftë se projektligji nuk arrin të miratohet deri në fillim të vitit të ardhshëm financiar, Qeveria zbaton çdo muaj një të dymbëdhjetën e buxhetit të vitit paraardhës, derisa të miratohet buxheti i ri.
Kuvendi miraton buxhetin e ri brenda tre muajve nga dita e mbarimit të vitit të kaluar financiar, përveçse në rastet e vendosjes së masave të jashtëzakonshme.
Qeveria është e detyruar t'i paraqes raport Kuvendit lidhur me zbatimin e buxhetit dhe me borxhin e Kosovës për vitin e kaluar.
Kuvendi vendos përfundimisht pasi dëgjon edhe raportin e Kontrollit të Lartë të Kosovës.
Parimet dhe procedurat për hartimin e projekt-buxhetit, si dhe për zbatimin e buxhetit përcaktohen me ligj.

Neni 230

Gjatë vitit financiar Kuvendi mund të bëjë ndryshime në buxhet.
Ndryshimet në buxhet bëhen sipas procedurës së parashikuar për hartimin ose miratimin e buxhetit.
Shpenzimet e parashikuara me ligje të tjera nuk mund të ulen sa kohë që këto ligje janë në fuqi.

Neni 231

Për marrjen dhe garantimin e huasë dhe të kredisë financiare vendoset me ligj.

Neni 232

Monedha e Kosovës është Dardani.
  • Alternativa: Njësia monetare e Kosovës është Dardani. Emetimi i monedhës bëhet vetëm nga Banka Qendrore e Kosovës. Nxjerrja dhe emetimi i parave të tjera ndalohet.