Jump to content

Hipi Zhdripi i Historisë/FONDI I LITERATURËS NË BIBLIOTEKËN E INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË/pjesa 3

Nga Wikibooks
1.  	Skopje, 	2002 ;	Dr.	Abdyli, Ramiz: 	Albanskota oslboditelno druzhenje 1908-1910, tom.I.,
2.  	Prishtinë, 	1988;	Dr.	Abdyli, Ramiz: 	Zef Lush Marku, “Rilindja”, 
3.  	Prishtinë, 	2003;	Dr.	Abdyli, Tahir: 	Hasan Prishtina në Lëvizjen Kombëtare demokratike shqiptare (1908-1933). Ribotim ( pa ndryshime), 
4.  	Prishtinë, 	1984;	Mr.	Abdyli, Ramiz: 	Gjendja dhe pozita e klasës punëtore në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore 1918- 1941 (tezë e doktoraturës), 
5.  	Tiranë - Prishtinë, 	2002;	-/-	Painfo	Actaet diplomata res Albaniae mediae aetis, Illustrantia, volumen I-II, 
6.  	Zagreb, 	1987;	-/-	Adamçek, Josip: 	Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stolječu, 
7.  	Tiranë, 	1983;	-/-	Adami, Jovan: 	Rrugë dhe objekte arkeologjike në Shqipëri, Shtëpia Botuese “8 Nëntori”, 
8.  	Prishtinë, 	1997;	-/-	Ahmeti, Bajrush: 	Kadijanitë [Ahmeditë],
9.  	Prishtinë, 	2007;	-/-	Ahmeti, Bajrush: 	Vështrim kulturoro- historik mbi formimin dhe përhapjen e disa fraksioneve në historinë islame,
10. 	Prishtinë, 	1997;	Dr.	Ahmeti, Jahir: 	Poezia popullore e fëmijëve, 
11. 	Prishtinë, 	1998; .	-/-	Ahmeti, Isuf: 	Kontribut i personaliteteve shkodrane në Siri në jetën kulturore arabe (punim i magjistraturës), 
12. 	Prishtinë, 	dhjetor 1999 ;	-/-	Ahmeti, Sevdie: 	Kurrë më… Never Again…”Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve të Kosovës”,
13. 	Prishtinë, 	dhjetor 1999 ;	-/-	Ahmeti, Sevdie: 	Kurrë më… Enver Again…”Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve të Kosovës”, 
14. 	"Painfo" 	2001;	-/-	Ahmeti, Sevdie: 	La guerre avant la guerre “Journal d’une femme du Kosovo” [fevrier 1998- mard 1999]. Editions KARTHALA, 
15. 	Prishtinë , 	1996;	-/-	Ahmeti, Sherif: 	Historia islame, “Alaudin”, 
16. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Ajeti, Idriz: 	Për të vërtetën shkencore. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe Letërsisë [ Botime të veçanta LXXVIII ( libri 33 ), 
17. 	Priština, 	1982;	-/-	Ajeti, Idriz: 	Studije iz istorije Albanskog jezika, Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, 
18. 	Prishtinë, 	1994;	-/-	Ajeti, Idriz: 	Shqiptarët dhe gjuha e tyre. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës-Seksioni i Gjuhësisë dhe Letërsisë, 
19. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Ajeti, Idriz: 	Vepra 1 (Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëreshëve të Zarës). Botoi "Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës" - Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 
20. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Ajeti, Idriz: 	Vepra 2[ Pamje historike e ligjërimit shqip të Gjakovës në fillim të shekullit XIX ]. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 
21. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Ajvazi, Murat: 	Shtypi kroat ndaj çështjes shqiptare 1881-1912 [ Punim i magjistraturës),
22. 	Prishtina, 	1984;	-/-	Ajvazi, Naira: 	Sovjetska istoriografija o Albancima ( magist. rad ), 
23. 	Prishtinë, 	1985;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës [ 1975-1985 ] (shqip-serbisht)], 
24. 	Prishtinë, 	1979;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, - Seksioni i Shkencave Shoqërore, 
25. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( libri 30 ), Botime të veçanta LXIX , 
26. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave e Shqipërisë ( Konferencë shkencore 14 – 15 tetor), 
27. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Instituti i Historisë, 
28. 	Tiranë, 	1998;	-/-	Painfo	Akademia e Shkencave e Shqipërisë( Fotokopje ), 
29. 	Tirana, 	2007;	-/-	Painfo	Akademy of Sciences of Albania, Institute of History; 
30. 	Painfo	1918, november;	-/-	Painfo	Albania, Handbooks prepared under the direction of the historical section of the Foreign office N=16(fotokopje), 
31. 	Wien, 	1913;	-/-	Painfo	Albanijen Golgatha (fotokopje) 
32. 	Prishtinë, 	1972;	-/-	Painfo	Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit[14-22 nëntor 1908 ( Studime, materiale, dokumente)], 
33. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Aliu, Ali: 	Don Kishoti te Shqiptarët. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 
34. 	Prishtinë 	1986;	-/-	Painfo	Analiza kritike e funksionimit të sistemit politik të vetëqeverisjes socialiste. Botoi “Komunisti”, 
35. 	Prishtinë, 	1986;	-/-	Painfo	Analiza kritike e funksionimit të sistemit politik të vetëqeverisjes socialiste. Botoi “ Komunisti”, 
36. 	Debrecen	1986;	-/-	Painfo	Annales musei debreceniensis de Friderico deri nominati 1985,
37. 	Bruxelles, 	1958;	-/-	Painfo	Anthologie poetique de l’exxposition [ 88 poetes Belges de langue Française], 
38. 	Gjakovë, 	1997;	-/-	Painfo	Anton Çetta dhe veprat e tij[ Zgjodhi dhe e përgatiti për shtyp Anton Nikë Berisha], 
39. 	Bucureşti, 	1995/1996;	-/-	Painfo	Anuar Albanezul( 400-401), 
40. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, SAP Kosovo, Savez arhivskih radnika Jugoslavije;
41. 	Tiranë, 	1999;	-/-	Painfo	“Arkivi Shqiptar” ( buletin- revistë) Viti i I, Nr. 1. : Boton Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave e Republikës së Shqipërisë, 
42. 	Beograd, 	1913;	-/-	Painfo	Arnauci napad na Prizren i Ðakovicu ( fotokopje ), 
43. 	Tiranë, 	2007;	-/-	Painfo	Artikuj, kumtesa, dokumente, publicistikë historike, intervista, recensione dhe ilustrime ( Vëllimi i II), 
44. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Painfo	Artistët Akademikë [ 6 artistë figurative anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës]. Botoi ASHAK , 
45. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Asdreni: 	“Rreze dielli”[ Botim i dytë i plotësuar]. “ Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
46. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Asdreni: 	“Ëndrra e lotë”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
47. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Asdreni: 	“Psallme murgu”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
48. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Asdreni: 	“Kambana e Krujës”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
49. 	Prishtinë, 	1984;	-/-	Asllani, Ali: 	Vepra 1[ Poezi ( I) ]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
50. 	Prishtinë, 	1984;	-/-	Asllani, Ali: 	Vepra 1[ Poezi ( II), Jeta dhe vepra ]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
51. 	Athina, 	2005;	-/-	Painfo	Athens–Skopje an uneasy symbiosis (1995-2002). Evangelos Kofos–Vlasis Vlasidis Editors, Research centre for Macedonian history and Documentation, Museum of Macedonian Struggle Foundation. 
52. 	Zagreb;	Painfo	-/-	Avramovski, Živko: 	Britanci o Kraljvini Jugoslaviji [Kniga druga (1931-1938)]. 
53. 	Prishtinë, 	1986;	-/-
-/-
-/-	Axhiu, Musa 
Piperski, A
Moraçiç, Vesna	Sistemi kemosenzor qendror dhe aktiviteti respirator. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i Shkencave të Natyrës, 
54. 	mungon 	mungon	-/-	Baftiu, Femi: 	Kosova krizë ndërkombëtare [Ditar politik e diplomatik dhe analiza]; 
55. 	Pristina, 	1989;	-/-	Bajqinovci, Sabit: 	Ispitivanja rasta i uzrasta skollske dece u opstini Pristina u periodu 1984 -1988. Medecinski fakultet, (magistarski rad), 
56. 	Priština, 	1986;	-/-	Bajraktarević, Danilo: 	Istoriski razvoj Kosovsko-Metohiskih govora. Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, 
57. 	Prishtinë, 	1998;	Dr.	Bajraktari, Jusuf: 	Gjakova me rrethinë në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX (1878 - 1912),
58. 	Prishtinë 	2004;	-/-
-/-	Bajraktari, Jusuf 
Bicaj, Isa:	Historia 11 [Gjimnazi i Përgjithshëm]. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
59. 	Prishtinë, 	2004;	-/-
-/-
-/-	Bajraktari, Jusuf 
Rexhepi, Fehmi 
Demaj, Frashër:	Historia 10 [ Gjimnazi i Gjuhëve]. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
60. 	Prishtinë, 	2005;	-/-
-/-	Bajraktari, Jusuf 
Salihu, Arbër:	Historia 12 [ Gjimnazi i Përgjithshëm]. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
61. 	Priština,	2006;	Prof.dr	Bajrami, Hakif: 	Zavere i zločini UDB-e Jugoslavije prema Albancima na Kosovu do 1966 [Dokumenti].
62. 	Prishtinë, 	1985;	Dr.	Bajrami, Hakif: 	Aradha partizane Bajram Curri. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
63. 	Prishtinë, 	1988;	Dr.	Bajrami, Hakif: 	Batalioni partizan Meto Bajraktari. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
64. 	Prishtina, 	1986;	Dr.	Bajrami, Hakif: 	Dokumenti NOB-a i Socialističke Revolucije Borbe na Kosovu (Januar - Februar 1945), Separat nga “Vjetari” [ Godishnjak], Nr. XXI-XXII. Arkivi i Kosovës, 
65. 	Prishtinë, 	1995;	Dr.	Bajrami, Hakif: 	Politika e shfarosjes së shqiptarëve dhe kolonizimi serb i Kosovës 1814-1995, 
66. 	Gjilan, 	2006;	-/-	Bajrami, Muharrem: 	Batalioni kosovar i rinisë (1944-1945). 
67. 	Prishtinë, 	2000;	Prof.dr.	Bajrami, Hakif: 	Met Podjeva – Babloku (1888 -1976). Shtëpia Botuese “Vatra”, 
68. 	Prishtinë, 	2002;	Prof.dr.	Bajrami, Hakif: 	Programi Kombëtar politik i shqiptarëve [Programi i bashkimit dhe i pajtimit]. 
69. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Painfo	Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë, (Shkurt 98–Qershor 99). 
70. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Barleci, Marin: 	Rrethimi i Shkodrës. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
71. 	Shkup 	2004;	-/-	Barleti, Marin: 	Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut [ Përkthim nga origjinali latinisht dhe hyrja]. Botoi dhe shtypi “Vatra”, 
72. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Bartel, Peter: 	Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare (1878-1912). 
73. 	Prishtinë, 	1987;	Dr..	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Zhvillimi histotik i PKJ-LKJ-së në Kosovë (1945-1966), Instituti i Historisë së Kosovës, 
74. 	Prishtinë, 	1993;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Dy lule i ka mami. “Pionieri”, Redaksia e botimeve, 
75. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Ëndrrat e trishta. “ Rilindja” Redaksia e botimeve, 
76. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Hadi ( dramë), Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës, 
77. 	Prishtinë, 	1996;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Kohë epileptike. “Jeta e re”, Redaksia e botimeve, 
78. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë (1945-1947).”Rilindja”, Redaksia e botimeve,
79. 	Shkodër, 	1999;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë (1945-1947), 
80. 	Prishtinë, 	1989;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Nusja e Gurtë, “ Rilindja” Redaksia e botimeve, 
81. 	Prishtinë,	2003;	-/-	Basha-Keçmezi, Sabile: 	Organizatat dhe grupet ilegale shqiptare në Kosovë 1981-1989, 
82. 	Prishtina, 	1982;	Mr.	Batriçeviq, Gjuro: 	Nastanak i organizovanje radnicke klase u Crnoj Gori do početka drugog sfetskog rata, (doktorska disertacija). 
83. 	Tiranë,	Painfo	-/-	Baxhil, Hasan: 	Dialog ndërmjet të krishterit dhe myslimanit [ Botimi i parë]. Shoqata “Rinija dhe kultura Islame”, 
84. 	Beograd, 	1981;	-/-	Begraca, Mehmet: 	Nespecificni efekti prasina na nastanak hronicne opstanktivne bolesti pluća pod uslazima indrustiske ekspozicije (doktorska disertacija). Medicinski Fakultet, Pristina,1978; 
85. 	Prishtinë 	2006;	-/-	Beqiri, Azem: 	Dhembja krenare. “Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës”,
86. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Berisha, Gjon: 	Bibliografia e revistës “Kosova”[ 1972-2003]. 
87. 	Prishtinë,	2006;	Dr.	Berisha, Rrustem: 	Komunikime artistike të këngës popullore,. Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
88. 	Prishtinë, 	1994;	-/-	Berisha, Tahir Z: 	Emra që nuk harrohen [ Arsimtarët veteranë (1941-1951) dhe arsimi shqip në Kosovë I ]. 
89. 	Prishtinë, 	1995;	-/-	Berisha, Tahir Z: 	Trojet që nuk shuhen [Ribotim i zgjeruar]. 
90. 	Beograd,	1977;	Dr.	Bezdanov, Stevan: 	Tito o vaspitanju i obrazovanju-obrazovanje na titovom putu- Revolucije koje teće. 
91. 	Prishtinë, 	2003;	Dr.	Bicaj, Isa: 	Marrëdhëniet Shqiptaro-Malazeze (1881-1914). Instituti i Historisë i Kosovës, 
92. 	Prishtinë, 	2006;	-/-
-/-	Bicaj, Isa
Demaj, Frashër:	Historia 13. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
93. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Biçoku, Kasem: 	Për Skënderbeun. Akademia e Shkencave e Shqipërisë -Instituti i Historisë, 
94. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Biçoku, Kasem: 	Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij. 
95. 	Lubljana, 	1986;	-/-	Bilanžič, Dušan: 	Jugoslavija poslje Tita 1980-1985. : Zagreb ČGP Dela
96. 	Zagreb,	1985;	-/-	Bilanžić, Dušan: 	Historija Socialističke Federativne Republike Jugoslavije glavni procesi 1918-1985. 
97. 	Lubljana ,	1980;	-/-	Painfo	Biliso, Zaprti, Prednani, Obešeni, Ustreleljeni na Suženjskem delu Uporni. 
98. 	Munehen -	1974;1976; 1979;1981;	-/-	Painfo	BIOGRAPHISCES lexicon zur Geshichte Sudosteuropas Band –I/ A-F; Band-II /G- K; Band-III /L-P ;Band –IV / R- Z. 
99. 	Prishtinë, 	1997;	Dr.	Bislimi, Daut: 	Formacionet politiko-ushtarake në Kosovë 1941-1945. Instituti Albanologjik i Prishtinës,
100. 	Prishtinë,	Painfo	Prof.dr.	Bislimi, Daut:	Bibliografi e punimeve historike të publikuara në Kosovë gjatë viteve 1946- 1998. 
101. 	Skopje, 	1985;	-/-	Bišoski, Krste: 	Slunskite atentati. 
100. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Boce, Elona: 	Si të shkruajmë një punim kërkimor. 
101. 	Tiranë, 	2008;	-/-	Boçi, Kozeta: 	Poezi Dritëhija. 
102. 	Novi Sad, 	1985;	-/-	Boffa, Giuseppe:	Povijest Sovjetskog Saveza, I (1917 – 1941); II (1941 – 1964). “Budučnost”,
103. 	Ferizaj, 	1987;	-/-	Bogiqeviq, Millutin: 	Kronika e LNÇ e Siriniqit[ Hronika NOB Sirinića]. 
104. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Bokshi, Besim: 	Pjesorja e shqipes (Vështrim diakronik). Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni Gjuhësisë dhe Letërsisë. 
105. 	Prishtinë 	2005;	-/-	Bokshi, Besim: 	Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes [Botim i dytë]. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. (Libri 26), 
106. 	Prishtinë, 	1980;	-/-	Bokshi, Besim: 	Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës-Seksioni i Gjuhës dhe Letërsisë, 
107. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Painfo	Botimet të veçanta LXXXX. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 35), 
108. 	Priština, 	1983;	-/-	Bovan, Vladimir: 	Jastrebov u Prizrenu, 
109. 	Pejë, 	1995;	Dr.	Brada, Riza: 	Pedagogjia familjare, 
110. 	Beograd, 	1986;	-/-	Brajoviç-Ðuro, Petar: 	Jugoslavija u drugom svetskom ratu, 
111. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Braudel, Fernand: 	Gramatikë qytetërimeve [ Përktheu nga origjinali Fatos Kongoli]. Shtëpia e Librit të Komunikimit& Qendra Ndërkombëtare e Kulturës, 
112. 	Tiranë, 	2000;	-/-	Brawn, Dan: 	Engjëj dhe djaj, 
113. 	Tiranë, 	2003;	-/-	Brown, Dan: 	Kodi i Da Vinçit, 
114. 	Tiranë, 	2001;	-/-	Brawn, Dan: 	Mashtrimi i madh, 
115. 	Prishtinë, 	1983;	-/-	Brestovci,Sadulla: 	Marrëdhëniet Shqiptare-Serbo-Malazeze (1830-1878). Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
116. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Britanski dokumenti za istoriata na Makedoniji [ Tom V (1886-1900)].
117. 	Ljubljana, 	1986;	-/-	Brkoviç, Jevrem: 	Ljubljanska drama, Zagreb ČGP Djelo,
118. 	Zagreb,	1986;	-/-	Brkoviç, Jevrem: 	Ljubljansko drama, 
119. 	Prishtinë, 	2001;	-/-	Painfo	“ Buletini” i Fakultetit Filozofik, Ro XXVI, 
120. 	Prishtinë,	2002;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti XII, Nr. 22. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
121. 	Prishtinë,	2002;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti XII, Nr. 23. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
122. 	Prishtinë,	2002;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti XII, Nr. 24. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
123. 	Prishtinë, 	2002;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti XII, Nr.25. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
124. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti. XIII. Nr.26. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
125. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti. XIII. Nr.27. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
126. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti. XIII. Nr.28. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
127. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	“Buletini”. Viti. XIII. Nr.29. :Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, 
128. 	Lenizdat, 	1974;	-/-
-/-	Bumikov,G. P 
Hvosmova, G. A:	Isaakuevskii sabor. 
129. 	Shkodër,	2003;	-/-	Bushati, Hamdi: 	Bushatllinjtë [Pajisur me shënime ilustrime dhe një suplement nga Nexhmi Bushati] . “Idromeno”,
130. 	Shkodër,	1999;	-/-	Bushati, Hamdi: 	Shkodra dhe motet [Traditë, ngjarje, njerëz ( vëllim II )]. 
131. 	Lubljana,	1998;	-/-	Butiq- Jelić, Fikreta: 	Četnici u Hrvatskoj (1941-1945). Zagreb ČGP, Delo 
132. 	Leningrad, 	1974;	-/-	Butikov, G. P.: 	Isa akijevski sabor.
133. 	Tiranë, 	1991;	-/-	Castellan, Georges: 	Historia e Ballkanit shek. XIV –XX, 
134. 	Pejë, 	1996;	-/-
-/-
-/-	Catapano, Giusepe 
Falaschi-Vlora, Nermin
Riza, Skënder:	Shqiptarët-popull i ndarë- Libri i parë [ Albanians-a divided kation ( the first bosk)]. 
135. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Chronique des Albanais [ D’ après le texte original du professeur Fehmi Rexhepi (fotokopje)];
136. 	Tiranë, 	2006;	S.	Churchill, Winston: 	Fronte dhe luftëra 1897-1900 ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese "Fan Noli", 
137. 	Tiranë, 	2006;	S.	Churchill, Winston : 	Kriza botërore ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese “Fan Noli”, 
138. 	Tiranë, 	2006;	S.	Churchill, Winston : 	Lindja e Britanisë ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese “Fan Noli”, 
139. 	Tiranë, 	2006;	S.	Churchill, Winston : 	Lufta e Dytë Botërore [ Kujtime ( Vëllimet 1, 2, 3, 4 )], Shtëpia botuese “Fan Noli”, 
140. 	Prishtinë,	Painfo	-/-	Painfo	Ciceron afarist ekonomiko-propaganstik. 
141. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Cimochowski, Waclaw: 	Për gjuhën shqipe. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës – Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 23 ), 
142. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Colona, Barbara: 	Fjalor mitologjik, 
143. 	Beograd, 	1984;	-/-	Painfo	Conference Internacionale des Ballcanalogyes (Belgrade, 7-8 septembar 1982), 
144. 	Priština, 	1983;	-/-	Painfo	Crnogorska Akademija Nauka i Umetnosti( 1973- 1983), 
145. 	Sarajevo, 	1985;	-/-	Cvitkoviç, Ivan: 	Savez komunista i religija, 
146. 	Tiranë, 	1936;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Elemente të gjuhësisë e të literatures shqipe, 
147. 	Prishtinë, 	1976;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore I [ Studime etimologjike në fushë të shqipes ( A – O )], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
148. 	Prishtinë, 	1976;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore II [ Studime etimologjike në fushë të shqipes ( P – ZH )], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
149. 	Prishtinë, 	1977;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore IV [ Nga historia e gjuhës shqipe], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
150. 	Prishtinë, 	1977;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore V [ Gjuhë – Folklor – Letërsi - Diskutime], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
151. 	Prishtinë,	1977;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore VI [ Gjon Buzuku dhe gjuha e tij], “Rilindja” Redaksia e botimeve,
152. 	Prishtinë,	1986;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësoreVII [ Hyrje në studimin krahasues të gjuhëve indoevropiane; Studime etimologjike në fushë të shqipes], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
153. 	Prishtinë, 	1988;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore VIII [ Studime etimologjike në fushë të shqipes A – B ], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
154. 	Prishtinë, 	1989;	Dr.	Çabej, Eqrem: 	Studime gjuhësore I [ Studime etimologjike në fushë të shqipes C - D], “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
155. 	Painfo	Painfo	-/-	Çami, Muin: 	Shqipëria në rrjedhat e historiesë { Përmledhje studimesh ( 1912-1924 )} vendi, vit;
156. 	Prishtina,	2006;	-/-	Çeku, Agim: 	Govori pisma dopisivanja (1 ), 
157. 	Painfo	Painfo	-/-	Çeku, Agim: 	Prime Minister of Kosova [Speeches letters korrespondence(1 )], vendi, viti;
158. 	Tiranë, 	1996;	-/-	Painfo	Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual [Simpoziumi i mbajtur në Tiranë ( Tiranë 15- 16 prill 1993 )],
159. 	Ulqin, 	2007;	-/-	Çitaku, Nezir: 	Drenica në shekuj, 
160. 	Beograd,	1939;	-/-	Čubrilović, Vaso: 	Politička prošlost Hrvata,
161. 	Painfo	Painfo	-/-	Dara i Riu, Gavril: 	Kënga e sprasme e Bales
162. 	Prishtinë,	2002;	-/-	Painfo	“Dardania Sacra” [ Revistë shkencore për çështjen shoqërore, ekonomike dhe teknikoteknologjike të Kosovës], Nr.4.,
163. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	“Dardania Sacra” [ Revistë shkencore për çështjen shoqërore, ekonomike dhe teknikoteknologjike të Kosovës], Nr.5., 
164. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Deca Rat Revolucija [ Poruke NOBu brizi za djecu –Titovoj generaciji slobodne];
165. 	Beograd,	1989;	-/-	Painfo	Dečani i vizantinska umetnost srednom XIV veka [Mećunarodni naučni skup povodom 650 god. Manastira Dečana] , Srpska Akdemija Nauka i Umetnosti, 
166. 	New York 	2006;	-/-	Dedushaj, Rexhep: 	Si e gjeta dhe si e lash shkollën shqipe në Prefekturën e Pejës; 
167. 	New York, 	1993, nëntorë;	-/-	Dedushaj, Rexhep: 	Krahina e Plavës-Gucisë nëpër shekuj, 
168. 	New York, 	1997;	-/-	Dedushaj, Rexhep: 	Shpërngulja e Shqiptarëve të Plavë-Gucisë,
169. 	Titograd, 	1989;	-/-	Deletić, Ratko: 	Izbjeg ličke ( studi ), 
170. 	Prizren, 	1990;	-/-	Demaçi, Adem: 	Gjarpijt e gjakut, “Gjon Buzuku”, 
171. 	Prishtinë, 	2005	-/-	Demaj, Frashër: 	Qëndrimi i Italisë ndaj çështjës shqiptare 1875-1881 (punim i magjistraturës); 
172. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Demiraj, Bardhyl: 	Gjon Nikollë Kazazi dhe “Doktrina” e tij, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 30),
173. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Dervishi, Kastriot: 	Historia e shtetit Shqiptar 1912-2005 [Organizimi shtetëror, jeta politike, ngjarjet kryesore, të gjithë ligjvënësit, ministrat dhe kryetarët e shtetit shqiptar], 
174. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Dezhgiu, Muharrem: 	Shqipëria nën pushtimin Italian (1939-1943);
175. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Painfo	Dëbimi i shqiptarëve dhe kolonizimi i Kosovës (1877- 1995), Instituti i Historisë, Prishtinë, QIK, 
176. 	Prishtinë, 	1987;	Dr.	Dërmaku, Ismet: 	Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe kolonitë shqiptare të mërgimit në Rumani dhe në Bullgari, 
177. 	Prishtinë, 	1996;	Dr.	Dërmaku, Ismet: 	Gjon Serreqi dhe NDSH-ja, (Dokumente arkivore), 
178. 	Beograd, 	1982;	Dr.	Dimitrihević, Sergije: 	Socialistički radnički pokret u Srbiji 1870-1918, 
179. 	Prishtinë, 	2007, shtator;	-/-	Painfo	Disa fakte mbi mjedisin, Enti Statistikor i Kosovës, 
180. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Dishnica, Dhimitër: 	Motrat Qiriazi,
181. 	Prishtinë, 	2006;	Dr.	Dobra, Islam: 	Revolucioni socialist dhe kundërrevolucioni në Kosovë 1941-1945 dhe regjimi i pushtetit klasor deri me përmbysjen e tij, 
182. 	Prishtinë;	Painfo	Dr.	Doçi, Rexhep: 	Antroponimia e Shqiptarëve të Kosovës I, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
183. 	Prishtinë, 	2006;	Prof.dr.	Doçi, Rexhep: 	Onomastikë Ilire-Shqiptare në Ballkan, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
184. 	Prishtinë, 	1983;	-/-	Doçi, Rexhep: 	Antroponimia e Lapushës (Prekorupës), 
185. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Dokumente historike [ Për t’i shërbye historisë tonë,( viti i parë vjeshtë e II’të 1924 nr.8, Elbasan, (fotokopje);
186. 	Tiranë,	1990;	-/-	Painfo	Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë [Vëllimi IV , vitet1675-1699 ( Përgatitur nga Injac Zamputi dhe Selami Pulahu)],
187. 	Tiranë, 	1975;	-/-	Painfo	Dokumente të Shtabit të Përgjithshëm dhe të Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare [ Vëllimi i parë (5 korrik 1943-10 korrik 1944)], 
188. 	Tiranë, 	1975;	-/-	Painfo	Dokumente të Shtabit të Përgjithshëm dhe të Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare [ Vëllimi i dytë (11 korrik 1944-10 korrik 1945)],
189. 	Tiranë, 	1959;	-/-	Painfo	Dokumente, materiale historike nga lufta e popullit shqiptar për liri e demokraci ( 1917 – 1941), Botim e Drejtorisë së Arkivave Shtetërore të RPSH, 
190. 	Beograd,	1983;	-/-	Painfo	Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Serbije 1903-1914 [ Kniga VI, sveska 3 ( Priredio Kliment Komboski)], Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - Odelenje Istoriski nduka, 
191. 	Beograd, 	1991;	-/-	Painfo	Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Serbije 1903-1914 [Kniga I, sveska 3 ( Priredio Kliment Komboski)], Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - Odelenje Istoriski nduka, 
192. 	Zagreb,	1945;	-/-	Dončević, Ivan: 	Bezimeni Priče iz oslobodilačkog rata ( III izdanje),
193. 	Prishtinë,	1986;	Dr.	Drançolli, Jahja: 	Raguzanët në Kosovë (Prej fundit të shekullit XIII deri në vitin 1455), Instituti i Historisë së Kosovës, 
194. 	Prishtinë,	1984;	Dr.	Drançolli, Jahja: 	Gjin Gazulli, Astronom dhe diplomat i shekullit XV, “Rilindja” Redaksia e botimeve,
195. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Painfo	Drejtshkrimet e shqipes (Përgatitur nga Rexhep Ismajli), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhsisë dhe i Letërsisë ( Libri 29), 
196. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Dritë e re për kryetarin e parë të Shqipërisë etnike
197. 	Skopje, 	2005;	-/-	Painfo	Državni Arhiv na Repoblika Makedonija,
198. 	Beograd,	1986;	-/-	Painfo	Dubrovačka arhivska graĆa o Beogradu [ Kniga III (1593-1606),
199. 	Sarajevo	1969;	-/-	Dučić , Jovan: 	Moji saputnici, 
200. 	Tiranë,	2007;	Pro.dr.	Duka,Valentina: 	Historia e Shqipërisë 1912- 2000, 
201. 	Prishtinë,	1996;	-/-	Duraku, Hysen Sh.: 	Mendimet të arta, 
202. 	Beograd 	1990;	-/-	Dušanić, Slobodan: 	Istorija i politika u Platonovim “zakonima”, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 
203. 	Munhen, 	2002;	-/-	Dzaja, Sreçko, M.: 	Die politische Realitat des Jugoslawismus (1918-1991), 
204. 	Tiranë, 	1985;	-/-	Dhima, Aleksandër: 	Gjurmime antropologjike për shqiptarët, Akademia e Shkencave e RSP të Shqipërisë, Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, 
205. 	Prishtinë,	1997;	-/-	Dhomi, Rauf: 	Goca e Kaçanikut [ Operë në dy pjesë (tri tablo)], 
206. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Dhjetë vjet të Shërbimit të Inspeksionit të Arsimit në KSA të Kosovës (1970-1980), Sekretariati Krahinor i Arsimit, Shkencës e Kulturës, V.V.
207. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike ( 6), V.V.
208. 	Tiranë,	2007;	-/-	Egro, Dritan: 	Historia dhe ideologjia [Një qasje kritike studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare (Nga gjysma e dytë e shek.XIX derimë sot)], Instituti i Historisë në Tiranë,
209. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Ekonomia e Kosovës [ Privreda Kosova ( Prodict of Kosova )]. V.V.
210. 	Painfo	Painfo	Mr.	Elezi, Mejdi: 	Formimi dhe veprimtaria e partive politike borgjeze në Kosovë me vështrim të veçan të për “xhemjetin” 1918-1929 (tezë doktorature).vv
211. 	Pejë, 	2007;	-/-	Elshani, Halit: 	Çeta e Brukselit ( Mendime dhe opinione ), “Dukagjini”, 
212. 	Zagreb, 	1984;	-/-	Painfo	Enciklopedia e Jugosllavisë ( Botimi në gjuhën shqipe),
213. 	Prishtinë, 	1996;	-/-	Painfo	Environmental letters, (Special issue),
214. 	Tiranë, 	1982;	-/-	Painfo	Etnogjeneza e popullit shqiptar [ Referate, ( 2-5 korik 1982, Tiranë)], 
215. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Painfo	Expulsions of Albanians And Colonisiation of Kosova, Institute of History, Prishtinë,QIK, 
216. 	"Painfo" 	2004;	-/-	Painfo	FAKULTETI JURIDIK 1961-2004, Universiteti i Prishtinës,
217. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Falaschi – Vlora, Nerimin:	Pellazgët Ilirët Etruskët Shqiptarët; Qytetërime të lashta mesdhetare, Butrinti, 
218. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Faverial, Klod, Zhan: 	Historia më vjetër e Shqipërisë,
219. 	Zagreb, 	1985;	-/-	Painfo	FEDERALIZAM I ZAKONODAVSTVO, Nove Jugoslavije, 
220. 	Prishtinë, 	1995;	-/-	Painfo	FEJA KULTURA DHE TRADITA ISLAME NDËR SHQIPTARËT [ Simpozium ndërkombëtar mbajtur në Prishtinë më 15-16 tetor 1992], 
221. 	Konstancë, 	1935;	-/-	Ferizi, Niman: 	FAMILJA CURRI (fotokopje), 
222. 	Prishtinë, 	1994;	Dr.	Fetiu, Sefedin: 	Alternativat e kuptimit,
223. 	Prishtinë,	1981;	-/-	Fetiu, Muharrem : 	Veprimtaria politike-kulturore e komitetit të Stambollit (punim i magjistraturës), 
224. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Fiedler, Wilfried: 	Das Albanische Verbalsystem in der sprache des Gjon Buzuku (1555), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( libri 25), 
225. 	Tiranë,	1984;	-/-
-/-	Fishta, Iljaz 
Toçi, Veniamin:	Ekonomia e Shqipërisë në vitet e para të ndërtimit Socialist (Nëntor 1944-Nëntor 1948), Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 
226. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Painfo	FJALOR I MITOLOGJISË, Hartuar nga Doc.Todi Dhoma, Rilindja, 
227. 	Tiranë,	2002;	-/-	Painfo	FJALOR i Shqipes së sotme, Botimet Toena, 
228. 	Tiranë, 	2000;	-/-	Painfo	FJALOR Shqip- Anglisht,
229. 	Beograd, 	1984;	-/-	Painfo	FOLKLORNI TEATAR U BALKANSKIM I PODINOVSKIM ZEMLAMA, Zbornik rada,
230. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Foniqi, Tahir: 	Dueti legjendar; / rapsodët Sali e Feriz Krasniqi/; 
231. 	Pristina, 	1980;	-/-	Fusha-Latif, Abdyl: 	Osobitesti arterijske hipertensije kod bolesnika lecenih na internim odelenima u SAP Kosovu u periodu od 1971 -1975 god. 
232. 	Tiranë, 	1997;	-/-	Gaçe, Bardhosh: 	Ata që shpallën pavarësinë kombëtare, (fotokopje);
233. 	Painfo	Painfo	-/-	Gaçe, Bardhosh: 	Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare, shty. Maluka Tiranë,1997, (fotokopje), Botohet nën kujdesin e shoqatës kulturore ‘Ismal Qemali’-Vlorë;
234. 	Prishtinë, 	2000;	Mr.
Mr.	Gashi, Ibrahim 
Fazliu, Hamdi:	Masakra e Celinës, Masacra in Celina, Rozafa,
235. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Gashi, Shqipe: 	Shkollat e mesme të Prishtinës 1990/1991 -1996 /97, 
236. 	Prizren, 	1992;	-/-	Gasper, Gjini: 	The Shkup-Prizren Diocese, Through Centuries, Drita, 
237. 	Beograd, 	1984;	-/-	Gavrillović, Slavko: 	Mitrovica, Trgovište u Sremu XVIII I XIX veka (1716 – 1848), Srpska Akademije Nauka i Umetnosti, 
238. 	Painfo	Painfo	-/-	GavriloviÐ, Slavko: 	Hajdučija u Sremu XVIII I početkom XIX Veka, Beograd, 1986, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti;
239. 	Gjakovë, 	2007;	-/-	Geci, Pjetër, B.: 	Ramë Binaku i Dashinovcit; Monografi
240. 	Painfo	1980;	-/-	Geores Castellan: 	L’albanie Presses Universitares de France,
241. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Gërguri, Mehmet: 	Ajet Gërguri dhe lëvizja NDSH /1945-1947/;
242. 	Skopje, 	2005;	-/-	Painfo	GERMANSKI DOKUMENTI: Za politikata na Germanija I Evropskite golemi sili vo Makedonija (1904-1910) [Državni arkiv na Repoblika Makedonija], 
243. 	Pejë,	1996;	-/-
-/-
-/-	Giueseppe Catapano 
Falaschi -Vlora, Nermin
Rizaj, Skënder:	Shqiptarët-Popull i ndarë, The Albanians –A Divided nacion, Libri i parë, The first bosk, 
244. 	Beograd, 	1986;	-/-	Glišić, Venceslav: 	Užička republika,
245. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	GODISHNJAK Kniga XXXI, Sarajevo, 2000 (fot. Kop.), Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine;
246. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Golemi, Bajram: 	Ismail Golemi Kujtime, 
247. 	Pristina ,	1985;	Dr.	Goranci, Ibrahim: 	Ucestalost skotoma kod glaukoma u potrebom razlocitok intensiteta svetla(doktorska disertacija), Medicinski Fakultet,
248. 	Leskovac, 	1985;	-/-	Painfo	GRAČA ZA ISTORIJU REVOLUCIONARNOG RADNIČKOG POKRETA LESKOVCA U VRANJU (1918-1941) II,
249. 	Leskovac,	1987;	-/-	Painfo	GRADSKI NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR LESKOVCA 1944-1947, 
250. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Greiçevci, Riza: 	Poeti që hyri në përmendore [ Monografi për mësuesin dëshmor], 
251. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Gruda, Zejnullah: 	Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut ( Dokumente I-II), Universiteti i Prishtinës, 
252. 	Priština, 	1990;	-/-	Gruda, Zejnullah: 	Panamski kanal Mećunarodnopravna i politička studija, Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, 
253. 	Warsaw, 	1985;	-/-	Grudzinski, Tadeuze: 	Boleslaus the Bead, called also the Bountiljul, and Bishop Stanislaus; The Story of a Conflist, 
254. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Grup autorësh: 	Aspekte të mësimdhënies në Histori 1, 2, 3, 4 , 
255. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Grup autorësh: 	Aspekte të mësimdhënies së edukatës qytetare 9, 
256. 	Prishtinë, 	1986;	Dr.	Gunga-Bakija, Drita: 	Gratë e Kosovës në periudhën e ndërtimit Socialist (1945-1978), Instituti i Historisë i Kosovës, 
257. 	Zagreb, 	1973;	Dr.	Gunjaća, Stjepan: 	Ispravci i dopune staroj Hrvatskoj historiji ( Kniga II-III), 
258. 	Prishtinë, 	1982;	-/-	Gusia, Ismet: 	Burimet natyrore si faktor i zhvillimit ekonomik të KSAK, “Rilindja” Redaksia e botimeve,
259. 	Prishtinë,	1985;	-/-	Gjeçovi-Kryeziu, Shtjefën: 	Vepra 1,2,3,4 “Rilindja” Redaksia e botimeve,
260. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Painfo	GJENDJA DHE PERSPEKTIVA, Simpozium shkencor ndërkombëtar, 
261. 	Prishtinë, 	2008;	-/-	Painfo	GJERGJ KASTRIOTI-SKËNDERBEU DHE EPOKA E TIJ[Materiale nga Simpoziumi Ndërkombëtar kushtuar 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut (Mbajtur në Prishtinë më 21 nëntor 2005)], Instituti i Hstoriesë-Prishtinë,
262. 	Painfo	1986;	Dr.	Gjergji, Lush: 	Lule për nënën, Drita Ferizaj dhe KS Zagreb 
263. 	Zagreb,	1980;	Dr.	Gjergji, Lush: 	Nëna jonë Tereze, Drita, Ferizaj, Krišćanska sadašnost, 
264. 	Painfo	1990;	-/-	Gjergji, Lush:	The Mother of Charity, Velar publisher 
265. 	Prishtinë, 	1989;	Dr.	Gjergji-Maloku, Tahire: 	Karakteristikat higjeno-epidemiologjike të skabiesit te fëmijët shkollorë të komunës së Prishtinës për periudhën kohore 1984-1988 (punim. magjistrature), Fakulteti i Mjekësisë, 
266. 	Prishtinë,	2005;	-/-	Gjevori, Mehmet: 	Sami Raça, Figurë e shquar e arsimit Shqip;Botues Shoqata e veteranëve të Arsimit e Kosovës;
267. 	Prishtina, 	1988;	-/-	Gjorgjeviç, Jugoslav: 	Ratna šteta okupatora i kvisllinga na Kosovu i Metohiji (1941-1945) (magistarski rad), 
268. 	Prishtinë, 	2005;	Mr.	Gjoshi, Mehmat: 	Dëshmi të të përndjekurëve dhe mikpritja Çeke ’99, 
269. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	GJUHA SHQIPE, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Viti XXIV, 3/2006, 
270. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Painfo	GJUHA SHQIPE, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Nr. 1- 2/2007, 
271. 	Prishtinë, 	2001;	-/-	Painfo	Gjurma, Shoqata për veprimtari kulturore – Prishtinë,
272. 	Prishtinë,	2006;	-/-	Painfo	GJURMIME ALBANOLOGJIKE-Folklor dhe etnologji, Nr. 35/ 2005, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
273. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave filologjike, Nr.34-35/2004- 2005, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
274. 	Prishtinë,	2007;	-/-	Painfo	GJURMIME ALBANOLOGJIKE; Folklor dhe etnologji , Nr. 36/2006, Instituti Albanologjik i Prishtinës; 
275. 	Prishtinë,	2007;	-/-	Painfo	GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave historike,Nr. 36/ 2006, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
276. 	Prishtinë,	2007;	-/-	Painfo	GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave filologjike, Nr.36/2006, Insstituti Albanologjik i Prishtinës; 
277. 	Painfo	Painfo	-/-	ĐorĐević, Života: 	ČUKUR- ČESMA 1862 ( Studija o odlasku Turaka iz Srbije);
278. 	Beograd, 	1985;	-/-	Đuretić, Veselin: 	Saveznici i Jugoslovenska ratna drama izmeću nacionalnih i ideološki izazova, 
279. 	Prishtinë,	1984;	-/-	Hadri, Ali: 	Ali Kelmendi (1900-1936), 
280. 	Prishtinë,	1987;	Dr.	Hadri, Flamur: 	Gjergj Kastrioti –Skënderbeu dhe epoka e tij në historiografinë Shqiptare, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
281. 	Prishtinë, 	1995;	Dr.	Hadri, Flamur: 	Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Instituti Albanologjik i Prishtinës 
282. 	Prishtinë,	1991;	-/-	Hajdaraj, Jashar: 	Tmerri i komplotit të Jasenovcit (Punim diplome)
283. 	Prishtinë, 	1995;	-/-	Halimi, Kadri: 	Shkëndija e lirisë(fotokopje), 
284. 	Prishtinë,	1993;	-/-	Halimi, Mehmet: 	Vështrime gjuhësore, 
285. 	Zagreb,	1979;	-/-	Hamer, Joseph Von: 	Historija turskog osmanskog carstva 1,2,3, 
286. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Hamiti, Sabri: 	Tematologjia, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 28), 
287. 	Prishtinë,	1989;	-/-	Hasani, Xhevat: 	Ekzaminimi i statusit imunologjik të shtatzënësia normale(disertacion), Fakulteti i Mjekësisë, 
288. 	Ferizaj, 	1998;	Dr.	Hashani, Shaban: 	Ferizaji dhe rrethina (1873- 1941) Vështruar nga pikëpamja historike, 
289. 	Gjakovica,	1985;	Dr.	Haskuka, Esat: 	Historijsko-Geografska analiza urbanih funkcija Prizrena, 
290. 	Munchen,	2002;	-/-	Helmedach, Andreas: 	Das Verkehrssystem als Modernisierungsfaktor (soa 107),
291. 	Tiranë,	1986;	-/-	Painfo	HERONJ TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE, ( Përmbledhje e dokumentesh), Sh.B. “8 Nëntori”,
292. 	Tiranë,	1993;	-/-	Hibber, Reginald: 	Fitorja e hidhur, Lufta nacional-çlirimtare e Shqiprisë, 
293. 	Tiranë, 	1984;	-/-	Painfo	HISTORIA E LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR [Vëllimi i parë (prill 1939 dhjetor 1942), Vëllimi dytë (janar 1943-shtator 1943),Vëllimi tretë (shtator 1943-maj 1944), Vëllimi katërt (maj 1944-nëntor 1944)],
294. 	Tiranë,	1981;	-/-	Painfo	HISTORIA E PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË ( Botim i dytë ), Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste pranë QK të PPSH, 
295. 	Tiranë,	2004;	-/-	Painfo	HISTORIA E PERANDORISË OSMANE, nën drejtimin e Robert Mantrani, Shtëpia botuese “Dituria”,
296. 	Tiranë,	2007;	-/-	Painfo	HISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR [Vëllimi i tretë (Periudha epavarësisë 28 Nëntor 1912- 7 Prill 1939)], Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 
297. 	Tiranë,	2002;	-/-	Painfo	HISTORIA Popullit Shqiptar I - II, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë,
298. 	Painfo	2003;	-/-	Painfo	HISTORIC houses and gardens Castles and heritage sites, The British turist authority 
299. 	Munchen, 	1980;	-/-	Painfo	HISTORISCHE Bucherkunde Sudosteurope Bd.I. I Mitlelaeter; teil 2, 
300. 	Lubljana, 	1985;	-/-	Horvat, Branko: 	Jugoslovensko društvo u krizi, “Delo”, 
301. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Hoti, Izber: 	Çështja e Kosovës në Luftën e Dytë Botërore, QIK, 
302. 	Prishtinë, 	1998;	Dr.	Hoti, Izber: 	Forcat e armatosura në Kosovë Gjatë luftës së Dytë Botërore, Instituti i Historisë i Kosovës, 
303. 	Prishtinë, 	1990;	Dr.	Hoti, Izber: 	Lëvizja ilegale antifashiste në Kosovën Lindore 1941-1945; 
304. 	Prishtinë,	1990;	Dr.	Hoti, Izber: 	Lëvizja ilegale antifashiste në Kosovën Lindore 1941-1945; 
305. 	Prishtinë,	1986;	Dr.	Hoti, Izber: 	Lëvizja Nacionalçlirimtare në Prishtinë, Instituti i Historisë i Kosovës, 
306. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Hoti, Izber: 	Qëndrimi me rrethinë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945), Instituti i Historisë i Kosovës,
307. 	Prishtinë, 	1994;	Dr.	Hoti, Izber: 	Zhvillimi i mendimit historik dhe i historiografisë, “Rilindja”,
308. 	Prishtinë,	2002;	Prof.dr.	Hoti, Izber: 	Nisëm e ndërprerë që në fillim (Adem Ismali), 
309. 	Prishtinë 	1984;	Dr.
Dr.	Hoxha, Hajredin 
Pupovci, Syrja	Barazia e pakicave kombëtare, Rilindja 
310. 	Prishtinë, 	2007;	Dr.	Hoxha, Shpresa: 	Kontributi I Uilljëm Martin Likut në fushën e Studimeve Albanologjike, 
311. 	Prishtinë 	1986;	-/-	Hoxha, Fadil: 	Jemi në shtëpinë tonë I, II, III “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
312. 	Prishtinë,	1987;	-/-	Hoxha, Sherafedin: 	Shtypi i kombeve dhe i kombësive të Kosovës (1871-1983), “Rilindja” Redaksia e botimeve, 
313. 	Prishtina, 	1984;	-/-	Hrnica, Ismet: 	Jugoslovensko-Libijski odnosi do 1981 godine(magistarski rad),
314. 	Shkup,	2004;	-/-	Huntington, P. Samuel: 	Përplasja e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botëror, Logos-A, 
315. 	Prishtinë,	1987;	Prof.dr.	Hysa, Mahmud: 	Krestomaci e letërsisë së vjetër shqiptare, 
316. 	Prishtinë,	1996;	-/-	Hysaeni, Halim: 	E vërteta për helmimet, 
317. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Ibrahimi, Nexhat: 	Islami në trojet Iliro- Shqiptare gjatë shekujve, 
318. 	Tetovë, 	2003;	-/-	Idrizi, Zeqirija: 	Pozita e shqiptarëve në Maqedoni pas Luftës së Dytë Botërore, 
319. 	Prishtinë,	2007;	-/-	Iliazi, Hanëmshahe: 	Drenicë, jemi me ty ( Ditar), 
320. 	Leskovac,	1986;	-/-	Ilić, Nikola P.: 	Jablanička NOP odred,
321. 	Leskovac, 	1984;	-/-	Ilić, Nikola: 	Rudnik lace; (monografija), 
322. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Painfo	ILLYRICUM SACRUM VIII ;Tomus Ostavus; Ecclesia Scopiensis (Fotokopje) Botim dytë, “Arbi”, 
323. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Imeri, Banush: 	Shtimja me rrethinë dëshmi ekzistence dhe qëndrese,
324. 	Prishtinë, 	1981, janar;	-/-	Painfo	Inspektoriati Krahinor i Arsimit, 
325. 	Prishtinë,	2006;	-/-	Painfo	Instituti i Historisë i Kosovës, 
326. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Painfo	Instituti i Historiesë i Tiranës, Nr. 1-2; 3-4,
327. 	Tiranë, 	2007;	-/-	Painfo	Instituti i Historiesë i Tiranës, Nr. 1-2, 2007,
328. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Painfo	ISA BOLETINI DHE KOHA E TIJ, Instituti i Historisë i Kosovës,
329. 	Prishtinë, 	1990;	Dr.	Islami, Hivzi: 	Kosova dhe shqiptarët- çështja demografike, 
330. 	Pejë, 	2003;	-/-	Islami, Hivzi: 	Spastrimet etnike, Politika gjenocidale serbe ndaj shqiptarëve, “Dukagjini”,
331. 	Prishtinë, 	1985;	Prof.dr.	Islami, Hivzi: 	Fshati i Kosovës kontribut për studimin sociologjiko- demokratike të evolucionit rural, 
332. 	Beograd, 	1983;	-/-	Painfo	ISTORIJA 20 VEKA (1), Institut za Savremenu Istoriju, 
333. 	Skopje, 	1987;	-/-	Painfo	ISTORIOGRAFIJA NA MAKEDONIJA 1976-1980 (II), 
334. 	Skopje,	2005;	-/-	Painfo	ITALIANSKI DIPLOMATSKI DOKUMENTI ZA MAKEDONIJA [ Tom I, knjiga 2. (1925-1927), Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, 
335. 	Aleksinac, 	1980;	-/-	Ivanoviq, Dragosh: 	Radnički sindikalni pokret Južne srbije – južnog Pomoravlja 1919 do 1941 godine (magistarski rad), 
336. 	Prishtinë,	1999;	-/-	Izetbegoviq, Alija: 	Deklerata islame, 
337. 	Prishtinë, 	1999;	-/-	Izetbegoviq, Alija: 	Islami ndërmjet Lindjes e Perëndimit, 
338. 	Skopje, 	2005;	-/-	Painfo	IZVEŠTAJ ZA BITOLSKIOT PAŠALAK NA FRANCUSKIOT VICEKONZUL VO BITOLA BELEG DE BUGA OD 1856 GODINA, Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, 
339. 	Tiranë, 	1995;	-/-	Jacques, Edwin: 	Shqiptarët ( Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme), 
340. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Jakomoni, Françesko: 	Politika e Italisë në Shqipëri, 
341. 	Beograd, 	1981;	-/-	Jakovlević, Stevan: 	Srpska trilogjia, 
342. 	Zagreb, 	1983;	-/-	Janković, Bosiljka: 	Politika HSS prema radničkoj klasi, 
343. 	Beograd, 	1988;	Dr.	Janković, Branimir: 	Balkan i međunarodnim odnosima, 
344. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Jelavich, Charles: 	Themelimi i Shteteve Kombëtare të Ballkanit, 1804-1920, “Dituria”, 
345. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	JETA dhe vepra e Idriz Seferit, Instituti i Historisë i Kosovës, 
346. 	Priština, 	1966;	-/-	Jokić, Momčilo: 	Predeli vatre, “Jedinstvo”, 
347. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Jorga, Nikola: 	Historia e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, “Saraçi”, 
348. 	Beograd, 	1986;	-/-	Jovanović, Bratić: 	Crnagorci o sebi, 
349. 	Beograd, 	1985;	-/-	Jovanović, Jadranka: 	Jugoslavija u jedinjenim nacijama 1945-1953, 
350. 	Beograd, 	1990;	-/-	Jovanović, Slobodan: 	Ustavobraniteli i nihova vlada (1838-1858), Druga vlada Miloša i Mihaila, 
351. 	Beograd, 	1990;	-/-	Jovanović, Slobodan: 	Vlada Milana Obrenovića, Kniga druga (1878-1889), 
352. 	Beograd;	Painfo	-/-	Jovanović, Žarko: 	PKJ prema selaštvu 1919-1941(1),
353. 	Prishtinë,	1995;	Dr.
Dr.
Dr.	Jubani, Bep 
Bicaj, Isa
Kuri, Vilson:	Historia për klasën e parë të shkollave të mesme, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 
354. 	Beograd, 	1986;	-/-	Jusenar, Margarit: 	Hadrijanovi memoari, (Roman),
355. 	Skopje, 	1990;	Mr.	Jurukova, Nada: 	Osnovnoto vospitanije i obrazivanie vo Makedonija (1944 – 1950), 
356. 	Sarajevo, 	1999;	-/-	Juzbashiç, Xhevad: 	Nacioalno-politički odnosi u Bosanskohercegovaçkom saboru jeziçko potanja (1910- 1914) (fotokopje), 
357. 	Tiranë, 	2007;	Prof.assoc.dr.	Kaba, Hamiti: 	Shqipëria në rrjedhën e luftës së Ftohtë (Studime dhe dokumente), 
358. 	Tiranë,	2004;	-/-	Kadare, Ismail: 	Poshtërimi në Ballkan, sprovë, “Onufri”, 
359. 	Prishtinë,	2003;	-/-	Kadishani, Jetish: 	Sadik Rama –Gjurgjeviku (1872-1944), 
360. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Kadriu, Sabri: 	Financimi i shpenzimeve të përgjithshme e të përbashkëta me vështrime të posaçme në Republiken e Kosovës, 
361. 	Gjilan,	2001;	-/-	Kadriu, Ramiz: 	Këngë dasme dhe këngë djepi të trevës së Medvegjës, 
362. 	Prishtinë,	2000;	-/-	Kadriu, Ramiz: 	Ku na mbetën trojet tona, 
363. 	Prishtinë, 	1987;	Dr.	Koliqi, Hajrulla: 	Aleksandër Xhuvani, (Puna edukativo-arsimore dhe pikëpamjet pedagogjike), 
364. 	Prishtinë,	1987;	-/-	Karaxhiq, Stefanoviq, Vuk: 	Pjesë të zgjedhura, “Rilindja”, 
365. 	Prishtinë,	1988;	Dr.	Kasumi, Haki: 	Bashkësitë fetare në Kosovë 1945-1980, Instituti i Historisë i Kosovës, 
366. 	Pristina, 	1980;	As.dr.	Kelmendi, Zejnel: 	Uloga iznaçaj sim patektonije ulieçenju isemiçkog sindrime (doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, 
367. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Kelmendi, Ibrahim: 	Atentatet, (Roman), “Focus”, 
368. 	Preshevë, 	2006;	Prof.	Kelmendi, Ibrahim: 	Një shtyllë e Kosovës quhet Preshevë, 
369. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Kelmendi, Ibrahim: 	Prej miteve deri në Butmir, “Vatra”, 
370. 	Pejë,	1995;	-/-
-/-	Kelmendi, Ramiz 
Gashi, Viktor:	Shqipëria e Marije Shllakut,
371. 	Prizren,	2007;	-/-	Painfo	KËNDVËSHTRIMI I INTELEKTUALËVE TË KOSOVËS PËR “LËVIZJEN GYLEN”, Fondacioni për Arsim dhe Kulturë, 
372. 	Tiranë, 	2003;	-/-	Kinross, Patric: 	Ataturku Rilindja e një kombi, 
373. 	Skopje, 	1987;	-/-	Kirjazovski, Risto: 	Makedonski nacionalni instituci i vo Egejskita del na Makedonija (1941-1961), 
374. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	KISHA DHE HISTORIA E SAJ, Vëllimi i parë deri në 180; Vëllimi i dytë 180-381;
375. 	Novi Sad,	1986;	-/-	Knezheviç-Dunniç, Dushanka: 	Dubrovnik ugarska u srednjem veku, 
376. 	Pristina, 	1989;	-/-	Koçani, Ferit K.: 	Scaning electron microscop u proceni rućne sonic i ultrasonie obrade kanala korena zuba (Magistarski rad), Medecinski fakultet, 
377. 	Sarajevo, 	1961;	-/-	Kočić, Petar: 	Jazovac pred sodom, 
378. 	Tiranë, 	1974;	-/-	Painfo	KOHA E HARTIMIT TË DEFTERIT DHE SHKRUESI (fotokopje), Drejtoria qendrore e poligrafisë, 
379. 	Tiranë,	2002;	-/-	Kola, Aristidh P.: 	Arvanitasit dhe prejardhja e Grekëve Vështrim historik –folklorik – politik-gjuhësor, 
380. 	Prishtinë;	Painfo	-/-	Painfo	KOMBËTAR, INSTITUCIONET E PËRKOSHME VETËQEVERISËSE,
381. 	Gorni Milanovac, 	1981;	-/-	Painfo	KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA (Stenogrami i dokumenti Kongresa- Prvi kongres-12),
382. 	Prishtinë,	1998;	-/-	Painfo	KONFERENCA E BUJANIT, Instituti i Historisë i Kosovës, 
383. 	Prishtinë, 	1974;	-/-	Painfo	KONGRESI I DHJETË I LKJ (Dokumentet,- Komisioni për redaktimin dhe publikimin e dokumenteve të Kongresit), 
384. 	Dibër,	2005;	-/-	Painfo	KONGRESI I DIBRËS, The congress of Diber, 1909-2004, 
385. 	New York, 	2000;	-/-
-/-	Kopani, Artur 
Dedushaj, Naim:	LDK në SHBA- Historia e një lëvizjeje, 
386. 	Prishtinë, 	1992;	-/-	Korça, Hafiz Ali: 	Mevlydi, Lindja e Pejgamberit, 
387. 	Beograd,	1991;	-/-	Kordić, Mile: 	Dece raskola, 
388. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	KOSOVA (Reviste Shkencore e Institutit) Prej nr. 1 deri nr. 28, Instituti i Historisë i Kosovës;
389. 	Prishtinë,	2004;	-/-	Painfo	KOSOVA SOT DHE STATUSI I SAJ I ARDHSHËM-ASPEKTE E KUNDRIME; Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 
390. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	KOSOVA Nr. 28/ 2006;Instituti i Historisë i Kosovës, 
391. 	Tirana,	1993;	-/-	Painfo	KOSOVA Historical political review Nr. 1/1993, The Institute of History-Prishtina, The Institute of History –Tirana, 
392. 	Tirana, 	1994;	-/-	Painfo	KOSOVA Historical political review Nr. 3-4/1994, The Institute of History-Prishtina, The Institute of History –Tirana, 
393. 	Tirana, 	1995;	-/-	Painfo	KOSOVA Historical political review Nr.5-6/1995, The Institute of History-Prishtina, The Institute of History –Tirana, 
394. 	Tirana, 	1999;	-/-	Painfo	KOSOVA Historical political review Nr. 7/1999, The Institute of History-Prishtina, The Institute of History –Tirana, 
395. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	KOSOVA SHTET I PAVARUR DHE SOVRAN, Instituti i Historiesë Bashkëkohore i Prishtinës, 
396. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Painfo	KOSOVA, Akademia e ShkencavAkademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 23), 
397. 	Tiranë,	1994;	-/-	Painfo	KOSOVA, Nr. 1/2, Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës, 
398. 	Tiranë, 	1997;	-/-	Painfo	KOSOVA, Nr. 5/6, Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës, 
399. 	Tiranë, 	1999;	-/-	Painfo	KOSOVA, Nr.7., Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës,
400. 	Prishtinë,	1996;	-/-	Painfo	KOSOVA, Nr. 18/19, Instituti i Historisë i Kosovës, 
401. 	Prizren,	2006;	-/-	Painfo	KOSOVA, Parim: Kompleksi monumental i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe sfidat e tij 1981-1999 (The complex of monuments of the Albanian league of Prizren –its challenges), 
402. 	Beograd, 	1990;	-/-	Painfo	KOSOVSKA BITKA U ISTORIOGRAFIJU, Istoriski Institut Beograd,
403. 	Beograd,	1980;	-/-
-/-	Kostić, Ćorće S. 
Pavlej.:	šafakik o novoj srpskoj kniževnosti, Srpska Akademije Nauke i Umetnosti, 
404. 	Prishtinë,	1989;	-/-	Kostić, Dušan: 	Sutjeska, Lektyrë shkollore kl. VIII, “Rilindja”, 
405. 	Gorni Milanovac, 	1982;	-/-	Kovačević, Đuro: 	Radnička klasa i država,Prilog istraživanju revolucije, 
406. 	Prishtinë,	1984;	-/-	Krasniqi, Asllan: 	Klina me rethinë në LNÇ (1941-1945) (punim i magjistrature), 
407. 	New York, 	1997;	Dr.	Krasniqi, Rexhep: 	Komiteti “Shqipëria e lire” dhe shkrimet të tjera (fotokopje), 
408. 	Vjenë, 	korrik 1934;	Dr.	Krasniqi. Rexhep: 	Kongresi i Berlinit e Verilindja e Shqipnisë [New York,1998, Tezë doktorate(fotokopje)], 
409. 	Prishtinë, 	1992;	-/-	Krasniqi, Mark: 	Kosova sot ( Referat i paraqitur në senatin belg),
410. 	Prishtinë, 	1984;	-/-	Krasniqi, Mark: 	Lugu i Baranit (Monografi etno –gjeografike), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Shkencave të Natyrës, 
411. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	KRIMET E LUFTËS NË TERITORIN E KOMUNËS SË PEJËS,
412. 	Shkodër, 	2000;	-/-	Painfo	KRISHTËRIMI NDËR SHQIPTARË [Simpoziumi ndërkombëtar (Tiranë, 16-19 nëntor 1999)] , Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, 
413. 	Beograd, 	1963;	-/-	Krleža, Miroslav: 	Hrvatski bog mars, 
414. 	Sarajevo,	1928;	-/-	Krstić, Ðorde: 	Kolonizacija južne Srbije (fotokopje),
415. 	Tiranë, 	1978;	-/-	Painfo	KRYENGRITJAT POPULLORE NË VITET 30 TË SHEKULLIT XIX ( Dokumente Osmane) Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë- Instituti i Historisë,
416. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Kryesisë së LKJ: Të gjitha organizatave dhe anëtarëve të lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë (fotokopje);
417. 	Prishtinë,	1988;	Dr.	Kryeziu, Resmije: 	Personazhi i gruas në letërsinë shqiptare mes dy luftërash, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
418. 	Titograd,	1980;	-/-	Kulishiq, Shpiro: 	O etnogenezi Crnogoraca (fotokopje), “Pobjeda”,
419. 	Shkodër, 	2002;	-/-	Painfo	KUMTARI , Nr. 8., Muzeu Historik i Shkodës, 
420. 	Prizren- Istog (Burim),	2007;	-/-	Painfo	KUMTESA, potrete, aktivitete, recensione dhe vështrime nga Sesioni Shkencor [ Mbajtur më 20 dhe 21 maj 2007 në Istog (Burim)],
421. 	Prishtinë, 	1996;	-/-	Painfo	KUR’ANI DHE HIJA E TIJ SHQIP; Xhuz-I 30 amme, 
422. 	Prishtinë- Pejë,	1994;	-/-
-/-
-/-
-/-	Kuri, Vilson 
Graceni, Bardhyl 
Bishqemi, Astrit 
Gjini, Roland:	Të njohim historinë e popullit tonë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 
423. 	Prishtinë, 	1995;	-/-
-/-
-/-	Kuri, Vilson 
Latifi, Hysen 
Myzyri, Hysni:	Historia-5, Historia -6, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 
424. 	Prishtinë 	1996;	-/-
-/-
-/-	Kurti, Bajram 
Baliu, Begzad
Gjata, Avdi:	Gjaku i lirisë 1981-1995 –II-, 
425. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Kushner, Bernard: 	Luftëtarët e paqes, (nga Kosova në Irak), 
426. 	Pristina ,	1983;	Dr.	Kujundziç, Aleksander D.: 	Profilaksai terapia ambliopije (Doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, 
427. 	Lenigrad, 	1973;	-/-	Kuznećova, O. N.: 	Letni sad i letnii dvorec Petra I, 
428. 	Tiranë,	2007;	-/-	Painfo	KY ËSHTË PROFETI MUHAMED- Idërguari i Zotit për mbarë njerzimin, Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 
429. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	LA KOSOVE- LES ALBANAIS EN YOUGOSLAVIE; CHIFFRES ET FAITS;
429. 	Prishtinë, 	2006;	Dr.	Laçi, Lulzim: 	Studime historike 1, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
430. 	New York,	1999;	-/-	Lamaj, Idriz: 	Dokumente angleze mbi konfliktin shqiptaro –malazez rreth Plavës dhe Gucisë 1879-1880, , (fotokop.);
431. 	Now York, 	2000;	-/-	Lamaj, Idriz: 	Komiteti Kombëtar “Shqipëria e lirë” 1949-1956, , (fotokop.);
432. 	New York,	2002; 	-/-	Lamaj, Idriz: 	Xhafer Deva në dritën e letrave të veta dhe zbulesa të tjera të Mërgatës, , (fotokop.);
433. 	Prishtinë,	2002;	-/-
Mr.	Latifi, Hysen 
Sermoxhaj, Latif:	Hogoshti, Monografi, 
434. 	Beograd,	1927;	-/-	Painfo	LATINSKE IZREKE I UZREČICE, 
435. 	Tirana, 	2007;	Dr.	Lauka, Islam: 	Kosovo a universal case or sui generic?;The Albanian institute of political studies the Institute of history of Kosovo; Kristalina-KH
436. 	Tiranë, 	2007;	Dr.	Lauka, Islam: 	Shkëputja e kosovës nga Rusia, Instituti Shqiptar i Studimeve Politike,
437. 	Tiranë, 	2007;	Dr.	Lauka, Islam: 	Kosova rast Universal apo Sui generic,
438. 	Skopje, 	1988;	-/-	Lazarov, Lazar: 	Opštestveno- ekonomskiot razvojna na Makodonija, Institut za Nacionalna Istorija, 
439. 	Painfo	Painfo	-/-	Laziç, Vera S.: 	Ubicaj prirodne ishrane i produzenog dojenja na razvoj deteta I prednosti proteçna u krvi, Pristina,1978, Medecinski fakultet, (doktorska disertacija);
440. 	Tiranë, 	1996;	-/-	Le Goff, Jacques: 	Mesjeta në në zanafillat e identitetit Europian,
441. 	Tiranë, 	2002;	-/-	Leci, Elmas: 	Eliminimi i lidershipit ushtarak (1944-1990), Monografi e zgjeruar 1992-2001, 
442. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Leka, Shpresa: 	Një brez i veçantë- fëmijë të rritur, “Nekra art studio”, 
443. 	Sarajevo, 	1975;	-/-	Lenin, I, V.: 	Država i revolucija i drugi politički spisi,
444. 	Tiranë, 	1977;	-/-	Lenin, I, V.: 	Vepra të zgjedhura I, II, III, Sh.B. “ 8 Nëntori” 
445. 	Tiranë, 	1977;	-/-	Lenin, I, V.:	LENINI:Veprat 38, Sh. B. “8 Nëntori”, 
446. 	Moskva, 	1971;	-/-	Lermontov, M. Nj.: 	Borodino,
447. 	Prishtinë,	1997;	-/-	Painfo	LETËRSIA SHQIPE DHE MËRGIMI, [ Punime nga Seksioni Shkencor i mbajtur në Prishtinë, më 24 dhe 25 janar 1991], Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
448. 	Sarajevo, 	2001;	-/-	Painfo	LETOPIS XXIV, Sarajevo, 1997, Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine, (fotokop), Kniga XXVII za 2000, 
449. 	Leipzig, 	2007;	-/-	Lewis, Erwin: 	Antifaschistischer Widerstand in Albanien (1942-1943/44),
450. 	Tiranë,	2004;	-/-	Lewis, Bernard: 	Lindja e Turqisë moderne,
451. 	Prishtinë,	2003;	-/-	Painfo	LIBRI i lirisë ( Bill Clinton, Javier Solana, Fehmi Agani, George Robertson, Xhavit Haliti, Bujar Bukoshi, Willam Walker, Sylejman Selimi, Edita Tahiri, Agim Çeku, Klaus Nauman, Rexhep Selimi, Jamije Shala, Nahit Hasani, Joshka Fisher, Paddy Ashdawn), “Zëri”,
452. 	Pejë, 	1995;	-/-	Painfo	LIDHJA Shqiptare e Pejës, , (fotokop.);
453. 	Prishtinë, 	2008;	-/-	Painfo	LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE VENDI ISAJ NË HISTORI, Instituti i Historisë i Kosovës, 
454. 	Beograd, 	1963;	-/-	Painfo	LIRSKE NARODNE PESME, 
455. 	Beograd, 	1964;	-/-	Lokra, G, F..: 	Pesma, 
456. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Painfo	LUFTA e Peloponezit, Rilindja, 
457. 	Tetovë, 	2002;	Mr.	Luma, Shefki: 	Ibrahim Mazur Efendiu dhe Shqipëria nën sundimin e Ali Pashë Tepelenës,
458. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Macedonian governments 60 years; Les governments Macedoniens 60 ans;
459. 	Skopje, 	2005;	-/-	Painfo	Makedonskie pravitelbstva 60 leti, Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, 
460. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Mailaret, Gaston: 	Pedagogjia e përgjithshme – 7-, 
461. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	MAKEDONSKI VLADI 60 GODINA;
462. 	Bucureşte, 	1995;	-/-	Maksutovići, Cistia: 	Confluente Culturare, Romano-Albaneze,
463. 	Bucureşti, 	1992;	-/-	Maksutovići, Gelsu: 	Istoria comunitati i Albaneze din Romania, 
464. 	Tiranë,	1998;	-/-	Painfo	MAKTHI ETNIK I JUGOSLLAVISË, Albina, 
465. 	Painfo	1998;	-/-	Malaj, Ibrahim Kadri: 	Tropoja ime, Dardania, Tirana-Frankfurt, New York, Melburn, Zyrih, 
466. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Painfo	MALLËNGJIMI ( Përmbledhje me poezi të “Ballit Kombëtar” ),
467. 	Rijeka, 	1980;	-/-	Margetić, Lujo: 	Iz vinodolske prošlosti pravni izvori i asprave,
468. 	Prishtinë, 	1985;	Dr.	Marina, Adnan: 	Podrimja, Rilindja,
469. 	Beograd, 	1963;	-/-	Maksutović, S.: 	Pevanje i mišlenje, 
470. 	Leskovac,	1991;	-/-	Maksutović, SrĐan: 	Likovni život u Leskovcu 1900-1950, 
471. 	Tiranë,	1978;	-/-
-/-	Marksi, K.
Engels, F.:	Mbi Anglinë, 
472. 	Tiranë, 	1979;	-/-
-/-	Marksi, Karl. 
Engels, F.:	Mbi fenë, 
473. 	Tiranë, 	1978;	-/-
-/-	Marksi, Karl. 
Engelsi, F.:	Letra mbi “Kapitalin”, 
474. 	Tiranë,	1980;	-/-	Marksi, Karl: 	Teoritë e mbivlerës I, II, SH. B. “8 Nëntori”,
475. 	Tiranë,	1979;	-/-	Marksi, Karl: 	Rreth kritikës së filozofisë hegeliane të së Drejtës, SH. B. “8 Nëntori”
476. 	Tiranë, 	1978;	-/-	Marksi, Karl: 	Mjerimi i filozofisë, SH. B “8 nëntori” 
477. 	Beograd,	1970;	-/-	Martinović, Predrag: 	Sutjeska izbor pjese, 
478. 	Priština, 	2006;	-/-	Martinsen, Josef,: 	Kosovo : The wells of death, Nine weeks in spring of 1999 (Bunari smrti na Kosovu), (Devet nedelja proleća 1999), Printed in by Grafoprint, 
479. 	Skopje, 	1989;	-/-	Marurovski, Taško: 	Bugarskata propaganda vo Jugozapadna i Centralna Egejska Makedonuja (1941-1944), 
480. 	Prishtinë,	2004;	-/-	Painfo	MASAKRA e Reçakut krim kundër njerëzimit, Botues Fondi i kompleksit përkujtimor masakra e Reçakut, Shtimje, 2004,
481. 	Tiranë,	1982;	-/-	Mata, Ruzhdi: 	Shtjefën Gjeçovi jeta dhe vepra, 
482. 	Tiranë, 	1980;	-/-	Painfo	MBI çështjen Irlandeze, 
483. 	Beograd,	1986;	-/-	Medveden, Roj: 	Revolucija 1917 godine u Rusiji, 
484. 	Prishtinë, 	1992;	-/-	Mehdiu, Feti: 	Kurani kryevepër (Tekste të zgjedhura), 
485. 	Prishtinë;	Painfo	Mr.	Mehdiu, Feti: 	Flasim Arabisht, 
486. 	Painfo	Painfo	-/-	Mehmeti, Musa R.: 	Drita në Ilirikum [Mikrokronika e kulturës figurative shqiptare (1967-1994) Zotaj- Prishtinë-Ferizaj –Shkup-Tiranë;
487. 	Tiranë,	2003;	-/-	Melyshi-Lifschin, Albana: 	Udhëtim në historinë Amerikane, 
488. 	Beograd,	1990;	-/-	Painfo	MEŠAVITA GRAĆA Miscellanea knia XX 1990, Iatoriski Institut,
489. 	Tiranë, 	2002;	-/-	Meta, Beqir: 	Federata panshqiptare “Vatra” (1912-1920), SH. B. “Globus”, 
490. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Meta, Beqir: 	Albania and Greece 1949-1990 The Elusive Peace;
491. 	Tirana, 	2006;	Prof.dr.	Meta, Beqir: 	Greek- Albanian tension 1939-1949, Academy of Sciences of Albania - Institute of History;
492. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Metais, Serge: 	Historia e Shqiptarëve nga Ilirët deri te pavarësia e Kosovës, 
493. 	Beograd,	1984;	-/-	Mihalović, Nikola: 	Kontrarevolucionarni pokret Draža Mihajloviča, I, II,
494. 	Painfo 	2007;	-/-	Miklošić, Franc: 	Gjurmime shqiptare [Aalbanische forschungen], Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 36), Prishtinë – Ljubljana,
495. 	Leskovac, 	1987;	-/-	Miladinović, Milan M.: 	Zore u srcu,
496. 	Leskovac,	1984;	-/-	Milan Miladinović: 	Od vremena bri, 
497. 	Tiranë, 	1984;	-/-	Mile, Ligor K.: 	Çështje të historisë agrare shqiptare, Fundi i shekullit XVIII viti 70 shek. XIX, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë - Instituti i Historisë, 
498. 	Beograd,	1987;	-/-	Miletić, Antun: 	Koncentracioni logor, Jasenovac, 1941-1945 (Dokumenta ) Kniga III.,
499. 	Beograd, 	1989;	-/-	Militić, Aleksandar: 	Odnosi SKOJ-a I PKS u periodu od 1919 do 1929 godine, (doktorska disertacija);
500. 	Leskovac, 	1988;	-/-	Milković, Jovan: 	Slovo o mojoj školi, 
501. 	Painfo	1991, Decembre;	-/-	Painfo	MINISTERE d’information de la Republique de Kosove; 
502. 	Beograd,	1978;	-/-
-/-	MinoviĐ, Žika 
Matićki, Milenko:	Samoupravljanje od nade do stine- Širo “Srbija”,
503. 	Rrëshen,	2001;	-/-	Painfo	MIRDITA NË HISTORI DHE ETNOKULTURE (Konferenca shkencore Rrëshen), 
504. 	Zagreb,	1985;	-/-	Mišić-Živojin	Vojvoda: Moje uspomene, 
505. 	Gjilan, 	2001;	-/-	Misini, Misin: 	Përjetime e kujtime (1970-1999),
506. 	Gjilan, 	2001;	Mr.	Misini, Misin, A: 	Fshati Terziat ndër shekuj,
507. 	Tiranë, 	1982;	-/-	Painfo	MONUMENTE E KULTURËS NË SHQIPËRI, SH.B. “8 nëntori”,
508. 	Prishtina,	1985;	-/-	Moračić, Vesna D.: 	Nalaz çelija sa morfoloskim osobinama mostocita u nazalnoj mukozi u zdravihi u bolesnika sa hroniqnom opstruktivnom bolescupluq (Magistarski rad), Medecinskih Fakultet, 
509. 	Prizren, 	2006;	-/-	Morina, Afrim: 	Shkapërderdhja e energjisë kombëtare, “Berati”, 
510. 	Prishtinë, 	2006;	Mr.	Morina, Qemajl: 	Lidhja Shqiptare e Prizrenit në shtypin Egjiptian (1878-1881), 
511. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Muçolli, Zeqir S.: 	Monografia gjeografike, etnografike, toponimike,
512. 	Prishtinë,	2000;	-/-	Muçolli, Zeqir: 	Fjalori i bletarisë, 
513. 	Beograd,	1973;	-/-	Mugosha , Dushan: 	Na zdatku, (fotokopje);
514. 	Has, 	2004;	-/-	Muhadri, Besim: 	Dhuna dhe krimet serbo – malazeze në arsimin shqip të Komunës së Gjakovës (1990-1999), Shtëpia Botuese,”Pjetër Bogdani”, 
515. 	Gjakovë,	2005;	-/-	Muhadri, Besim: 	Të jesh poet (Dialog me Din Mehmetin),
516. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Muka, Petrit: 	Të mëusuarit me objektiv dhe modeli A-94, 
517. 	Ulqin, 	1999;	-/-	Mulliqi, Demë: 	Shkollat e mesme të Pejës nën okupim (1990-1991; 1997-1998), 
518. 	Prishtinë, 	2003;	Mr.	Murati, Adem: 	Ramadan Agushi - Veprimtar i lëvizjes për bashkimin e Shqipris etnike (1919- 1991), 
519. 	Mitrovica e Titos,	1986;	-/-	Murati, Sylejman: 	Dëshmitë e luftës për liri; Kshilli për botimin e monografive dhe muzeu komunal i Mitrovicës së Titos, Svedočanstva borbe za slobod,
520. 	Prishtinë,	2000;	Prof.dr.	Murtezai, Ekrem: 	Fjalor i feve ( Sektet, rendet, bashkësitë lëvizjet doktrinat e fenomenet), 
521. 	Tiranë,	2003;	Prof.dr.
Prof.as.dr.
Dr.	Muzaku, Thoma 
Mulai, Abaz 
Sala, Gëzim:	Historia e mesjetës shek.V-XIII/, 
522. 	Tiranë, 	2003;	Prof. Dr.
Prof.as.dr.
Dr.
Dr.	Murzaku, Thoma, 
Mullai, Abaz
Sala, Gëzim
Shabanaj, Hayen	Historia e mesjetës shek. XIV- XV/,
523. 	Tiranë,	2004;	-/-	Musai, Bardhyl: 	Si të shkruajmë ese, 
524. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Musaj, Fatmira: 	Isa Boletini (1864-1916), Ribotim, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë, 
525. 	Prishtinë, 	2000;	-/-	Painfo	NAIM FRASHËRI 100 VJET PAS, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë , 
526. 	Beograd,	1929;	-/-	Painfo	NAŠI RATOVI ZA OSLOBOĆENJE U JEDINJENJE SRPSKO – TURSKI RATA 1912.Godine, Kniga I, II,
527. 	Tiranë,	1994;	-/-	Nasi, Lefter: 	Ripushtimi i Kosovës ( Shtator 1944- korrik 1945), Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë - Instituti i Historisë, 
528. 	Beograd,	1973;	-/-	Painfo	NAUČNA POLITIKA U SFR JUGOSLAVIJI, (Radna verzija), Odbor za Koordinaciju Nauke i Tehnologije u SFR Jugoslaviji, 
529. 	Painfo	Painfo	-/-	Naum Ohridski: 	Istoriski Arhiv-Ohrid (4863);
530. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Painfo	NË KËRKIM TË DIJES DHE TË LIRISË [Searching for Knowieding and Freedom (Dëshmorët dhe viktimat e Universitetit të Prishtinës 1997-1999 )],
531. 	Bitol,	1985;	Mr.	Negjipi, Reshat: 	Albanska narodnosst u Makedoniji između dva rata (Doktorska disertacija),
532. 	Muchen, 	1987;	-/-	Neke, Michael Schmidt: 	Entstehung and ausban der Konigsdiktatur in Albanien (1912-1939),
533. 	Prishtina,	1984;	Dr.	Nenezić, Uroš: 	Tuborkullozna kaverna udiferencifalnoj diagnozi suplih senki druge etiollogije u pluqima (doktorska disertacija), Universitet Kosova u Pristini, Medecinski fakultet, 
534. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Neziri, Ujkan, Zymber: 	Studime për folklorin, Eposi i kreshnikëve dhe epika historike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
535. 	Prishtinë,	1983;	-/-	Nimani, Esat: 	Mitrovica e Titos me rrethinë në periudhën e rindërtimin dhe planit të pare pesëvjeçar (punim magjistrature), 
536. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Nimani, Shyqri: 	Arnavus, artistët shqiptarë në Perandorinë Osmane, 
537. 	Tiranë, 	2004;	-/-	Nishku, Majlinda: 	Si të shkruajmë –procesi dhe shkrimet funksionale,
538. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Painfo	NJERIU I PAVARËSISË – DR. IBRAHIM RUGOVA ( Lajme, telegrame, opinione, komente dhe ngushëllime për Ibrahim Rugovën), Botues Forumi i Rinisë i LDK-së, Dega III, Prishtinë, 
539. 	Prishtinë,	1988;	-/-	Noli Fan S.: 	Vepra,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rilindja, 
540. 	Prizren,	1992;	-/-	Painfo	NOVI Zlatocest - Sveti Vladika Nikolaj,( 1880-1956),
541. 	Priština,	1966;	-/-	Painfo	NOVIJA ŠIPTARSKA POEZIJA, “Jedinstvo”, 
542. 	Beograd-Novisad, 	1987;	-/-	Painfo	NOVINE srpske, 1815 \I; kn. 6; 1815 \II; kn. 7; Beograd – Novi Sad 1984; 1817\ kn.12 ;, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Narodna Biblioteka Srbije Matice Srpska, 
543. 	Novi Sad,	1975;	-/-	Painfo	NOVISAD grad herij,
544. 	Prishtinë, 	1993;	-/-	Novosella, Selatin: 	Kosova -68 “, Renesansa”,
545. 	Prishtinë, 	1994;	-/-	Novosella, Selatin: 	Kosova 64, 
546. 	Prishtinë, 	1988;	Dr.	Nushi, Pajazit: 	Sistemi i grafisë së tingujve të shqipes dhe vetitë perceptive e përmasat e lexushmërisë së shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
547. 	Priština,	1986;	-/-	Nušić, Branislav Ć.: 	Kosovo (Opis zemlje i naroda), “Prosveta”, Beograd & “Jedinstvo”,
548. 	Priština,	1972;	-/-	Painfo	OBLAST Brankoviča: Opšinski katastarski popis iz 1455 godine (fotokopje),
549. 	Prishtina,	1981;	Dr.	Obradović, Milovan: 	Agrarna reforma i kolonizacija na kosovu (1918-1941) (fotokopje), Institut za Istoriju Kosova, 
550. 	Prishtinë, 	2005;	Dr.	Obradović, Milovan: 	Reforma agrare dhe kolonizimi në Kosovë (1918-1941), Instituti i Historisë i Kosovës, 
551. 	Zagreb,	1985;	-/-	Očak, Ivan: 	Jugoslovenski Emigranti iz SAD u SSSR-u, 
552. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	OKRUGLI sto nauçno djelo, Nedima Filipoviç A kniga CXII; Sarajevo 2000; (fotokopje), Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine;
553. 	Tiranë, 	2007;	-/-	Painfo	Onufri 
554. 	Prishtinë,	2003;	Dr.	Osmani, Jusuf: 	Vendbanimet e Kosovës 1, Prishtinë, Kastriot dhe Fushë Kosova, 
555. 	Prishtinë, 	2007;	Dr.	Osmani, Jusuf: 	Sabit Uka intelektual i vizioneve, 
556. 	Tiranë, 	1983;	-/-	Osmani, Shefki: 	Fjalori i Pedagogjisë, “8 Nëntori”, 
557. 	Zagreb, 	1981;	-/-	Painfo	OSNOVNA RAZVOJ znanstvene djelatnosti u SFRJ 1981-1985 studije, 
558. 	Zagreb,	1980;	-/-	Owen, Robert: 	Novi pogledi na društvo i ostali radova, 
559. 	Prishtinë,	2005;	Dr.	Pajaziti, Naser: 	E folmja e Opojës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
560. 	Skopje, 	1984,1988;	-/-	Painfo	PAPERS PRESENTED AT THE Vth international congress of south-east European Research studies, Held in Belgrade, 11-16th , Institut za Nacionalnu Istoriju, 
561. 	Sarajevo, 	1996;	-/-	Paspad, Mile: 	Album iz kraine, 
562. 	Prishtinë, 	1982;	-/-	Painfo	PASQYRA e planeve mësimore dhe e personelit mësimor, Universiteti i Kosovës në Prishtinë, 
563. 	Prishtinë,	1982;	-/-	Painfo	PASQYRA e planeve mësimore dhe e personelit mësimore, Univerziteti I Kosovës në Prishtinë, 
564. 	Priština,	1988;	-/-	Pečinović, Dragoslav: 	Ekološka studija korovske vegetacije Kosova, 
565. 	Prishtinë, 	2003;	-/-	Pedersen, Holger: 	Studime për gjuhën shqipe, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 20), 
566. 	Cetinje, 	1982;	Dr.	Pejović, Zoko Z.: 	Prosvetni i kulturni rad Crnoj Gori 1918-1941, 
567. 	Prishtinë, 	2005;	-/-
Dr.	Përgjoka, Pjetër 
Berisha, Rami	Dashuri për të gjithë “Nëna Tereze”, Në 15 vjetorin e themelimit SHHBK “Nëna Tereze”,
568. 	Prishtinë,	1990;	-/-	Painfo	PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE SHEMBUJT E TEST - PYETJEVE PËR PROGRAMIN KLASIFIKUES, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, 
569. 	Beograd,	1985;	-/-	Peruničić, Branko: 	Pisma Srpskih konzula iz Prištine 1890-1900, 
570. 	Beograd, 	1963;	-/-	Painfo	PESME O KRALJU NALU ULOMAK IZ STARANDISKOG “MAHABHARATA”, 
571. 	Beograd,	Painfo	-/-	Petranović, Branko: 	Istoriografija i Revolucije, 
572. 	Zagreb,	1984;	-/-	Petrebica, Filip: 	Požeška županija za revolucije 1848-1849, 
573. 	Tiranë,	2005;	-/-	Pilika, Dhimitri : 	Pellazgët, origjina jonë e mohuar, Cilët janë pasardhësit e Pellazgëve( Monografi ),
574. 	Prishtinë,	1994;	-/-	Pireva, Adil: 	Gjashtëdhjetëeteta shqiptare, 
575. 	Prishtinë, 	2003;	Prof.dr.	Pirraku, Muhamet: 	Jo katedrale në emër të Shqipërisë së imagjinuar; 
576. 	Priština,	Painfo	-/-	Plaku, Panajot: 	Nasilje nad Albanskom revolucijom, “Nova Kniga”, Beograd& “Rilindja”, Priština & “Jedinstvo”, 
577. 	Prishtinë, 	1981;	-/-	Painfo	PLANI i zhvillimit shoqëror – ekonomik i komunës së Prishtinës për periudhën prej vitit 1981 deri në vitin 1985, 
578. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	PLATFORMË PËR ZGJEDHJEN E ÇËSHTJES KOMBËTARE SHQIPTARE;
579. 	Prishtinë,	2004;	-/-	Pllana, Nusret: 	Dallgë në jetë (Haxhi Çeku - Në vetën e parë), Arkivi I UÇK-së 
580. 	Prishtinë,	1987;	-/-	Painfo	POEZIA E BEJTEXHINJVE, Rilindja,
581. 	Tiranë,	Painfo	-/-	Polikov, Leon: 	Totalitarizmat e shekullit XX, Një dukuri historike e kapërcyer? 
582. 	Prishtinë,	1997;	-/-
-/-	Pollacak-Sadker, Myre 
David - Sodker, Miller:	Mësuesit, shkolla dhe shoqëria, 
583. 	Leskovac,	1991;	-/-	Ponov, Smale: 	Neznatni leskovački dogaćaji, Posebna izdanja narodnog muzeja u leskovcu, 
584. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Popović, Aleksandre: 	Islamizmi Ballkanik, “Dituria”, 
585. 	Priština,	1966;	-/-	Popović, Luba: 	Veseli prognanik, “Jedinstvo”,
586. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Painfo	POZITA EKONOMIKE TË VEPRIMTARIVE DHE TË DEGËVE Ekonomike në Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës i trajtuar nga aspekti i shpërndarjes parësore, dytësore dhe nga aspekti i shpëndarjes sipas destinimit për periudhën 1977- 1984, Istituti Ekonomik në Prishtinë, 
587. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	POZITA JURIDIKE–POLITIKE E KOSOVËS SIPAS REZOLUTËS SË KS Të OKB-së;
588. 	Tiranë, 	1971;	-/-	Painfo	PPSH DOKUMENTE KRYESORE Dokumente kryesore të partisë së punës të Shqipërisë, 6 vëllime; Vëllimi i pare /1941-1948/; V. 3,/1957-1961/; V. 4, /1961-1965/; V.5, /1966-1970/; V. 7,/1976-1980/; V.8, /1980-1985/; 
589. 	Prishtinë, 	1998;	Mr.	Prenkaj, Marjan: 	Prizreni dhe rrethina në shekullin XIX dhe Në fillim të shekullit XX, Instituti i Historisë i Kosovës, 
590. 	Prishtinë,	2008;	-/-	Painfo	PRESIDENTI Sejdiu në ditën e Pavarësisë dhe fillimin e bekimit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës,Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës ;Ured Presednika Republike Kosova,Office of The President of the Republic of Kosova, 
591. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Prifti, Kristaq: 	Lidhja shqiptare e Pejes - Lëvizja kombëtare 1896- 1900,;
592. 	Painfo 	1987;	-/-	Painfo	I- Zavod za Hrvatsku povjest , Filoz. Fak. Sveućelištva u Zagrebu ,
593. 	Prishtina, 	1974;	-/-	Painfo	PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ SAP Kosova 1947-1972, Zhvillimi ekonomik shoqëror i KSA të Kosovës 1947-1972, Pokrainski Zavod za Statistiku SAP Kosova, 
594. 	Tiranë, 	1987;	-/-	Painfo	PROBLEMET TË PAVARËSISË SË SHQIPËRISË ( Referate), 
595. 	Prishtinë, 	1979;	-/-	Painfo	PROGRAMI I LIDHJES SË KOMUNISTVE TË JUGOSLLAVISË ( Dokumente të LKJ ),
596. 	Prishtinë,	1979;	-/-	Painfo	PROGRAMI I LIDHJES SË KOMUNISTËVE TË JUGOSLLAVISË, Rilindja 
597. 	Beograd,	1991;	-/-	Painfo	PRVA KOSOVSKO – METOHIJSKA PROLETERSKA BRIGADA ( Prilozi i sećanja boraca), 
598. 	Tiranë,	1968;	-/-	Pulaha, Selami: 	Lufta shqiptaro-turke në shekullin XV, (Burime osmane), 
599. 	Prishtinë,	1998;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Nuhi Gashi patriot dhe mësues
600. 	Prishtinë, 	1997;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Ajetja e Demë Ahmetit, 
601. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Demë Ahmeti,
602. 	Prishtinë,	1987;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Kthesë historike, Rilindja, 
603. 	Prishtinë,	1998;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Llapi gjatë historisë, 
604. 	Prishtinë,	2002;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Arrestimi i Gjeneralmajor Rrustem Mustafa - Remi,
605. 	Prishtinë,	2002;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	GODENA, Haxhere, Ibrahim Banush Hoxha (1909-1946),
606. 	Prishtinë, 	2004;	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Hasan Ramadani (1948-1994 ), 
607. 	Painfo	Painfo	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Mehë Uka madhështor;
608. 	Painfo	Painfo	Dr.	Pushkolli, Fehmi: 	Zahir Pajaziti Hero i Kombit UÇK –zona operative
609. 	Tiranë, 	2002;	-/-	Qemali, Ismail: 	Përmbledhje dokumentesh (1888-1919), 
610. 	Prishtinë,	1995;	-/-	Painfo	Qëndresë urtësie, Botim përkujtimor për Akademik Esad Mekuli, 
611. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Asdreni- Jeta dhe vepra e tij, [Monografi ( Botim i dytë )]. Botoi “Rilindja”, Redaksia e botimeve, 
612. 	Prishtinë,	1994;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Çështja shqiptare, Historia dhe politika, 
613. 	Prishtinë, 	1984;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi I, II, III, Rilindja, 
614. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Prej letërsisë romantike deri te letërsia Moderne, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
615. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Shpërngulja e shqiptarëve sipas programeve kombëtare serbe, 
616. 	Tiranë,	1998;	-/-	Qosja, Rexhep: 	Strategjia e bashkimit shqiptar, 
617. 	Tiranë, 	2006;	-/-	Quku, Faik: 	Qëndresa e shqiptare gjatë luftës së dytë botërore 1(1939-1941), 2 (1941-1944),
618. 	Pristina, 	1981;	-/-	Radović, Dragica D.: 	Efekti kateholamina i glukaçona kontraktivnost i metaboliçke procese u srcu pacova u prisustvu medifikatora metabolizmi cikliçnih nuklevitida (Doktorska disertacija), Medecinskih Fakultet, 
619. 	Prishtinë, 	1986;	-/-	Rahimi, Shukri: 	Gjurmime historike të Rilinddjes Kombëtare, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
620. 	Leskovac, 	1986;	-/-	Rakić, Hranislav, A.: 	Teror i zločini okupatora i domačih izdajnika u Leskovačkom i Vranjskom kraju 1941-1944, 
621. 	Leskovac, 	1991;	-/-	Rakić, Hranislav: 	Hronologija narodno oslobodilačke borbe puste reke i Jablanice 1941-1945, 
622. 	Priština, 	1978;	-/-	Rakić, Lubiša: 	Regulacioni sistemi ponašanja, Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, 
623. 	Leskovac, 	1987;	-/-	Rakić, Miša: 	Iz nove Srbije, Otaćbina , kn. 4,5,6 (1880-1881), 
624. 	Leskovac, 	1986;	-/-	RakiÐ, Hranislav A.: 	Životi koji traju, 
625. 	Tirana, 	2005;	-/-	Rama, Fatmira: 	Dukuri arsimore gjatë Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri,
626. 	Tiranë-Prishtinë-Shkup, 	1999;	-/-	Ramadani,-Kërçova, Sali: 	Kosova Zemra Dardane –Ilire, 
627. 	Zagreb,	1985;	-/-
-/-	Rapajić, Nikolla
Dimitrijević-Kolar, Mira:	Kongres privrednih stručnjaka Hrvatske,
628. 	Beograd,	1981;	-/-	Painfo	RATNA SEĆANJA IZ NOB (1941-1942) 2, 3, 
629. 	Beograd, 	1981;	-/-	Painfo	RATNA SEČANJA, Veze u NOB I 1941 -1945, 2, 3, 4, 5, Ratni prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije, Zbornik sečanja, Vojno izdavački zavod, 
630. 	Zagreb, 	1964;	-/-	Painfo	RAZVOJ TEKSTILNE INDUSTRIJE, 
631. 	Prishtinë, 	1988;	Dr.	Recaj, Kajtaz : 	Krijimtaria letrare e Haki Sërmillit, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
632. 	Beograd 	1984;	-/-	Painfo	REČNIK GRČKIH I LATINSKIH PISACA ANTIKE I SREDNJEG VEKA, Tuskulum leksikon, Preveo Albin Vilhar, Vuk Karaćić, 
633. 	Beograd	1979;	-/-	ReÐepagić, Jašar:	Pedagoška misao Svetozara Markovića (Osnove značenje i uticaj), Srpska Akademija Nauka i Umetnosti & Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, 
634. 	Sarajevo, 	2000;	-/-	Regjiç, Enver: 	Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istoriske nduke, (Fotokopje), Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine - Institut za Istoriju, 
635. 	Prishtinë, 	2005;	Prof.dr.	Rexha, Ilijaz: 	Onomastika mesjetare arbane në arealin e Dardanisë, 
636. 	Prishtinë,	1998;	-/-
-/-	Rexha, Shukrije, A 
Shala, Avni:	Në pranga, 
637. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rexhepagiq, Jashar: 	Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes Kombëtare (Botim i ri i plotësuar), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Shkencave Shoqërore ( Libri 18 ),
638. 	Prishtinë,	1995;	-/-	Rexhepagiq, Jashar: 	Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes Kombëtare ( Tezë e doktoraturës), 
639. 	Prishtinë, 	1998;	Dr.	Rexhepi, Fehmi: 	Gjilani me rrethinë gjatë luftës së dytë botërore (1945 – 1945), Institute i Historisë i Kosovës,
640. 	Prishtinë,	2006;	-/-	Rexhepi, Fehmi: 	Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
641. 	Prishtinë, 	2003;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Bicaj, Isa:	Historia 9, “Libri Shkollor”, 
642. 	Prishtinë,	2007;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi
Demaj Frashër:	Fletore Pune, Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
643. 	Prishtinë, 	2004;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Historia 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i Shkencave Shoqërore, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”,
644. 	Prishtinë, 	2005;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Historia 11, Gjimnazi i Gjuhëve, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
645. 	Prishtinë, 	2007;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Historia 5, Shtepia Botuese “Libri Shkollor”, 
646. 	Prishtinë, 	2004;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Historia 6, Shtepia Botuese “Libri Shkollor”, 
647. 	Prishtinë, 	2005;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Historia 8, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
648. 	Prishtinë,	2006;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Ushtrojmë së bashku, Historia 6, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, 
649. 	Prishtinë, 	2006;	-/-
-/-	Rexhepi, Fehmi 
Demaj Frashër:	Fletore Pune, Historia 8, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”,
650. 	Prishtinë,	1996;	-/-	Riza, Selman: 	Veprat 1, 2, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 11), 
651. 	Prishtinë,	1985;	Dr.	Rizaj, Skënder: 	Historia e përgjithshme koha e re (1453 – 1789),
652. 	Prizren,	1998;	Prof.dr	Rizaj, Skënder: 	Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1877-1885), 
653. 	Tiranë,	2004;	-/-	Rothschild, Joseph: 	Europa Lindore Qendrore midis dy luftërave botërore, “Dituria”, 
654. 	Cetinje, 	1975;	-/-	Rud, Ðon: 	Rat u Srbiju 1915, 
655. 	Prishtinë,	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Çështja e Kosovës ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
656. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Kah teoria ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
657. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare 1504-1983 ( Ribotim), “Faik Konica”, 
658. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Pavarësia dhe demokracia ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
659. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Prekje lirike ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
660. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Refuzimi estetik ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
661. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Strategjia e kuptimit ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
662. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Vepra e Bogdanit 1675-1685 ( Ribotim), “ Faik Konica”, 
663. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Rugova, Ibrahim: 	Kritika, Akademia e Shkeencave dhe e Arteve e Kosovës – Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 35 ), 
664. 	Prishtinë,	1998;	Dr.	Rukiqi, Mehmet: 	Krijues dhe bartës të tregimeve popullore në Drenicë, 
665. 	Prishtinë, 	1986;	-/-	Rushiti, Limon: 	Rrethanat politico-shoqërore në Kosovë 1912-1918, Rilindja,
666. 	Prishtinë,	1986;	-/-	Rushiti, Limon: 	Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1918, Rilindja 
667. 	Prishtinë, 	2003;	Prof.dr.	Rushiti, Limon: 	Kujtime për Lëvizjen Kaçake, 
668. 	Titograd, 	1985;	-/-	Painfo	RUSIJA bosansko hercegovaçki ustanak 1875-1878, tom. I, II, sv.1, 2, 1986, Crnogorska akademija Nauka i Umetnosti, 
669. 	Prishtinë,	2003;	-/-	Salihu-Dobruna, Exhlale: 	Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës Romake, Sepulkrale dhe e Kultit1, 2, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
670. 	Prishtinë, 	2005;	Dr.	Salihu, Faruk: 	Lidhja e rinisë së Kosovës 1948-1978, Instituti i Historisë i Kosovës, 
671. 	Prishtinë, 	1982;	Prof.dr.	Salihu, Kurtesh: 	Lindja, pozita dhe zhvillimi i KSA të Kosovës Në Jugoslavinë socialiste vetëqeverisëse, 
672. 	Prishttinë,	1984;	Prof.dr.	Salihu, Kurtesh: 	Lindja, zhvillimi, pozita dhe aspektet e autonomitetit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës në Jugosllavinë Socialiste, 
673. 	Prishtinë, 	1985;	Dr.	Salihu, Ismet: 	Vrasjet në Krahinën Socialiste Autonome Të Kosovës, Rilindja 
674. 	Prishtinë, 	1982;	Mr.	Salihu, Faruk: 	Rinia e Kosovës në periudhën e ndërtimit socialist (1948-1978), (Tezë doktorature),
675. 	Preshevë, 	1999;	-/-	Salihu, Xhemaledin: 	Kultura shqiptare në Preshevë 1945-1995, 
676. 	Tiranë, 	2005;	-/-	Saraçi, Çetin: 	Zogu i Shqiptarëve - Një histori e jetuar,
677. 	Tiranë,	2007;	-/-	Selimi, Namik: 	Dritare e besimit; Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, 
678. 	Prishtinë,	2007;	-/-	Selmanaj, Rasim: 	Heroi me kitarë ( Sesion i zgjeruar shkencor ), “Focusi”, 
679. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	SERIA 3 - Statistikat ekonomike & Statistikat e tregtisë së jashtme, 
680. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	SERIA 4 - Statistika e popullsisë; Statistikat vitale të Kosovës, 
681. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	SERIA 5 - Statistikat sociale & Statistikat e tregut të punës, 
682. 	Lenizdat,	1973;	-/-	Serpokrbil, S.M.: 	Dvorcovar plošadb, 
683. 	Beograd,	1989;	-/-	Painfo	100 Godina Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 
684. 	Tiranë, 	2007;	-/-	Painfo	STUDIME historike ( Kumtesa, studime, analiza, dokumente dhe ilustrime ) Vëllimi i parë, 
685. 	Tiranë, 	2004;	Prof.dr.	Sinani, Shaban: 	Beratinus, (Monografi), 
686. 	Prishtinë &Tiranë,	2007;	Prof.dr.	Sinani, Shaban: 	Përveçime ( Rrjedhave historike, kulturore dhe letrare në Kosovë ),
687. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Sinani, Shaban: 	Kosova në gjeopolitikë ( Studime, analizë politike, publicistikë, shkrime për ngjarjet në Kosovë prej fillimit të vitit1998, me një vëstrim retrospektiv);
688. 	Niš,	1938;	-/-	Sinčelić, Stevan: 	Čegar – Ćele – Kula 1809, 
689. 	Lenizdat,	1974;	-/-	Sinnjhaev, B. F.: 	Sadovarulica, 
690. 	Shkup,	2005;	-/-	Painfo	SKËNDERBEU DHE DIBRA
691. 	Tiranë,	Painfo	-/-	Skëndi, Stavro: 	Zgjimi kombëtar shqiptar 1878-1912, 
692. 	Beograd,	1985;	Dr.
Dr.	Skoko, Savo 
Opačić, Petar:	Vojvoda Stepa Stepanović u ratovima Srbije 1876-1918, 
693. 	Beograd, 	1969;	-/-	Painfo	SMEDEREVO, Jugoslavije, 
694. 	Painfo	Painfo	Dr.	SofuoĞlu, Edubekír:	Belgelerle Kosova’da Osmanli Asirlari, Uluslararasi Kalkinma ve İşbirliği Derneği’nin Bir kǖltǖr .Parayla satilmaz;
695. 	Tiranë, 	1974;	-/-
-/-	Spahiu, Fiqret 
Pëllumbi, Servet:	Fjalor i filozofisë, “8 Nëntori “, 
696. 	Zagreb, 	1988;	-/-	Painfo	SPISI, Dubrovaçke kancalarije kniga 3, 
697. 	Painfo	1985;	-/-	Painfo	SRBIJA 1915. GODINE, Naučni skup, Zbornik radova kniga 4. 
698. 	Beograd 	1989;	-/-	Painfo	SRBIJA NA KRAJU PRVOG SRPSKOG RATA, Istoriski Institut Beograd, 
699. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	SRBIJA, Osllobodilaçki pokret na Ballkanu 1856- 1878, kn. 1, Beograd,1983, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Narodna Biblioteka Srbije, Matica Srpska;
700. 	Beograd,	1987;	-/-
-/-	Srejović, Dragoslav 
Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović:	Rečnik Grčke i Rimske Mitelogije, Drugo izdanje, Srpska kniževna zadruga 
701. 	Priština, 	1984;	-/-	Painfo	SRPSKE NARODNE umetvorine sa Kosova iz rukopisa Debelokovića, Kniga Prva, 
702. 	Pristina,	1986;	-/-	Stankov, Joca V.: 	Epidemiolloske i kliniçke karakteristike tuborkulloze u zena SAP Kosovo (Doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, 
703. 	Beograd,	1986;	-/-	Stanovčić, Vojislav: 	Federalizam /konfederalizam, 
704. 	Beograd,	1978;	-/-	Painfo	STATISTIČKI GODIŠNJAK Jugoslavije 1978, 
705. 	Prishtina, 	1984;	Mr.	Stavretović, Gorde: 	Prizren i okolina 1945-1953 (Doktorska disertacija), 
706. 	Titograd,	Painfo	-/-	Painfo  	STENOGRAFSKE BIELJEŠKE: Nova serija, Titograd 1974,br 1; Sveska 2. mart. 1982; sveska 10 novem. 1983; 
707. 	Tiranë,	2002;	-/-	Stipçeviq, Aleksandër: 	Ilirët, Historia, jeta, kultura, simbolet e kultit, 
708. 	Priština,	1965;	-/-	Stojadinovc, Dragolub: 	Kniževna rajaja, Jedinstvo,
709. 	Painfo	Painfo	-/-	Stojančević, Vladimir: 	Leskovac i leskovačka nasija u XIX veka1804-1878;
710. 	Leskovac, 	1987;	Dr.	Stojičić, Slobodanka: 	Agrarno pitanje u novoosloboćenim kralevima Srbije posle srpsko-šiptarskih ratova 1878-1907, 
711. 	Leskovac,	1985;	Dr.
-/-	Stojković, Živan 
Ristić, Nikola:	Ferijalci Leskovca 1953-1983,
712. 	Prishtinë, 	2007;	Mr.	Stublla, Shefki: 	Mbijetesa (Aspekti muzeor ), 
713. 	Prishtinë, 	1990;	-/-	Painfo	STUDIM etnografik i ndryshimeve bashkohore në kulturën popullore shqiptare, Materiale nga Seksioni shkencor i mbajtur në Prishtinë në 7-8 dhjetor 1989, 
714. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	STUDIME HISTORIKE, Akademia e Shkencave e Shqipërisë;
715. 	Prishtinë,	2001;	-/-	Painfo	STUDIME ORJENTALE; /Revistë shkencore/;Shoqata e orjentalistëve të Kosovës Prishtinë;Vol.Nr.1. 
716. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	STUDIME, 2003/ 10, Prishtinë, 2004, 2004/ 11, Prishtinë, 2005, 2005/ 12, Prishtinë, 2006, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës;
717. 	Prishtinë, 	2004;	-/-	Stylo, Niko: 	Historia e shenjtë e Arvanitëve, (Dokumente para historike), 
718. 	Munchen, 	1999;	-/-	Painfo	SUDOST – Forschungen, Band. 58,
719. 	Skopje,	1990;	Mr.	Svetkovska. Nedežda: 	Političkata aktivnost na Makedonskata Emigracija vo Bugarija od 1918 do 1929 godina, 
720. 	Tiranë	2005;	-/-	Swire, Joseph: 	Shqipëria - Ngritja e një mbretërie, Dituria, 
721. 	Prishtinë,	1997;	-/-	Syla, Sylejman: 	Konflikt i përhershëm; 
722. 	Painfo	Painfo	-/-	Szabo, Aneza: 	Središnja institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873;
723. 	Zagreb, 	1987;	-/-	Szabo, Aneza: 	Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860 -1873, I, II, Zavod za Hrvatsku Povjest, Filozovski Fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 
724. 	Beograd,	1970;	-/-	Painfo	ŠEST RUSKIH PESNIKA, Blok amatova Pasternak mandelštam cvetajeva Zabolocku; 
725. 	Prishtinë, 	1984;	-/-	Shabanaj, Ali: 	Deçani gjatë viteve 1918-1945 (Punim i magjistraturës),
726. 	Prishtinë, 	1990;	Dr.	Shala, Xheladin: 	Marrëdhëniet Shqiptaro-Serbe 1912-1918, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
727. 	Pristina, 	1989;	-/-	Shala, Mujë: 	Percentilne krivulje telesnih tezina i duzina novorogjencadi u opstinih Pristina (Doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, 
728. 	Pejë, 	2006;	-/-	Shala, Sali: 	Lufta e Logjës 1998 ( Monografi), 
729. 	Prishtinë,	1985;	-/-	Shaqiri, Ismet: 	Më kujtohet, Rilindja, 
730. 	Prishtinë,	2006;	-/-	Shatri, Bajram: 	Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX, Sfida, dëshmi, fakte, I, II, 
731. 	Prishtinë,	1997;	Dr.	Shatri, Muhamet: 	Kosova në Luftën e Dytë Botërore, Instituti i Historisëi Kosovës, 
732. 	Prishtinë, 	1987;	Dr.	Shatri, Muhamet: 	Lëvizja nacionalçlirimtare në Prizren dhe rrethinë 1941-1945, 
733. 	Prishtinë, 	2006;	Prof.dr.	Shatri, Muhamet: 	Ibrahim Grainca-Cërnilla, Deri në vdekje për atdhe, “Libri shkollor”, 
734. 	Prishtinë,	2006;	Prof.dr.
Prof.dr.	Shatri, Muhamet 
Abdyli, Ramiz:	Dokumente Ruse për lëvizjen Kombëtare Shqiptare më 1912, Instituti i Historisë i Kosovës, 
735. 	Painfo	2006;	Prof.dr.	Shatri, Muhamet: 	Kryengritja e përgjithshme kundërosmane e vitit (Monografi dorëshkrim), 
736. 	Zagreb, 	1991;	Dr.
Dr.	Sheparoviq, Zvonimir 
Ademaj, Eshref:	Kosovo zrtva, Studija dokumentacija o stradanjima Albanaca na Kosovu (fotokopje), 
737. 	Tiranë,	1985;	-/-	Shilegu, Turhan: 	Lufta e klasave në Shqipëri (1948-1953), 
738. 	Prishtinë,	1998;	-/-
-/-	Shkodra, R.
Pireva, A.:	Bibliografi e botimeve islame në gjuhën shqipe në Kosovë 1957-1997, 
739. 	Prishtinë;	Painfo	-/-	Painfo	SHOTË Galica, heroinë e kombit, Prishtinë, 2003, Instituti i Historisë i Kosovës, 
740. 	Tiranë, 	1987;	-/-	Shpuza, Gazmend: 	Ataturku dhe shqiptarët, Shtp. Bot. “8 nëntori”, 
741. 	Tiranë,	1978;	-/-	Painfo	SHQIPERIA NË VITET E LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT, 
742. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	SHQIPTARËT e Preshevës Bujanovcit dhe Medvegjës,
743. 	Prishtinë,	1996;	-/-	Painfo	SHQIPTARËT NË RRJEDHAT BALLKANIKE, (Materiale të Seksionit Shkencor, mbajtur më 17-18 qershor 1992) Instituti Albanologjik i Prishtinës, 
744. 	Pejë, 	1996;	-/-	Shukriu, Edi: 	Dardania paraurbane, Studime arkeologjike të Kosovës, Dukagjini, 
745. 	Painfo	Painfo	-/-	Shukriu, Edi: 	Ancient Kosova, Ministry of Educations,Science and Technology;
746. 	Painfo	Painfo	-/-	Shukriu, Edi: 	Kosova Antike Muzei i Kosovës & Ministria e Arsimit , Shkencës dhe teknologjisë;
747. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Shuvar, Stipe: 	Nacionalja dhe nacionalistja, Rilindja, 
748. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Tahiri, Bedri: 	Përmendorja që mungon, (Ose Ahmet Delia 30 vjet në krye të betejave dhe Kuvendit), 
749. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Tahiri, Bedri: 	(Një yll në Yllësinë Shqiptare),
750. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Tahiri, Bedri: 	Azem Bejtë Galica (Monografi ), 
751. 	Nju Jork dhe Gjenevë, 	2000;	-/-	Painfo	TË DREJTAT E NJERIUT DHE BURGJET, Udhëzues për Trajnime mbi të Drejtat e Njeriut për Zyrtarët e Burgut ( Përkthim jozyrtar i publikimit të Kombeve të Bashkuara), Kombet e bashkuara, 
752. 	Beograd;	Painfo	-/-	Tempo, Vukmanović, Svetozar : 	Memoari, K.I, II, III, IV,
753. 	Prishtinë,	1995;	Dr.	Tërnava, Muhamet: 	Kaçaniku me rrethinë deri në Luftën e Dytë Botërore, (Pjesa historike), 
754. 	Painfo	Painfo	-/-	Terezić, Velimir: 	Slom kralevine Jugoslavije 1941;
755. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Terziu, Hysen : 	Gjenocidi serb 1912-1956, 
756. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Terziu, Hysen: 	Ramë Avdyli dhe bashkëluftëtarët e tij, 
757. 	Prishtinë, 	1998;	-/-	Painfo	30 VJET TË INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË (1967-1997); Instituti i Historisë, 
758. 	Prishtinë, 	2005;	-/-	Painfo	30 VJET TË AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS, 
759. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Painfo	30 VJET TË FAKULTETIT TË MAKINERISË 1967-1997, (Monografi), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Makinerisë,
760. 	Zaječar;	Painfo	-/-	Painfo	TIMOČNA BUNA 1883 I NJEN DRUŠRVENO – POLITIČKI ZNAČJ ZA SRBIJU XIX VEKA, Beograd,1986, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 
761. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	TITO PËR KOSOVËN KOSOVA PËR TITON [Tito o Kosovu Kosovo o Titu];
762. 	Beograd, 	1984;	-/-	Painfo	TITO, Broz, Josip: O partiji i ulozi komunista, Narodna kniga I, II, III, IV, 
763. 	Beograd,	1981;	-/-	Painfo	TITOVA MISAO I DELO IZBOR SOCIALISTIČKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA; 
764. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Titulli i origjinalit: The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order. ( Parathënie) f. 11 – 14;
765. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Titulli i origjinalit: The Albanian National Awekening 1878-1912 [Bibliografi e përzgjedhur ( Parathënie)], f. 9-12;
766. 	Painfo	1987;	-/-	Todorovski, Gligor: 	Srbija i reformite vo Makedonija, Srbije, 
767. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Tokat Shqiptare gjatë krizës lindore 1875-1878, Shoqata e intelektualëve “Jakova”;
768. 	Beograd,	1967;	Dr.	Tomić, Dušan: 	Opšte tendencije i problematika dugoročnog Razvoja poloprivrede Autonomne Pokraine Kosova I Metohije, 
769. 	Painfo	1986;	-/-	Topolski, Jerzy: 	An Outline History of Poland, Warsaw, 
770. 	Prishtinë, 	2007;	-/-	Painfo	TRADITA KULTURORE E HASIT, Instituti Albanologjik i Prishtinës ( ISBN 978-9951-411-42-4), 
771. 	Skopje, 	1988;	-/-	Trajkovski, Aleksandar: 	Crkovno – učilišnite opštini vo Makedonija, 
772. 	Prishtinë, 	2006;	-/-	Painfo	Transkribuar dhe përshtatur në shqipen e sotme nga Shaban Demiraj; Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 32) ISBN -13: : 978-9951-413-52-7;ISBN-10: : 9951-413-52-8, 
773. 	Beograd, 	1986;	-/-	Trgovčević, Lubinka: 	Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslovenske države 1914 – 1920, Narodne Knjiga Srpska - Kniževna Zadruga,
774. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Tribunë shkencore : Në 115-vjetorin e martirizmit të Ymer Prizrenit (12 qershor 1882-12 qershor 2002) , Prishtinë, 2002; KUD 949.65”18”;
775. 	Prishtinë, 	1997;	-/-	Painfo	Tridhjetë Vjet të Institut Albanologjik (1967-1997), 
776. 	Prishtinë, 	1983;	-/-	Painfo	TRILLIME DHE E VËRTETA, Rilindja, 
777. 	Tiranë,	1999;	-/-	Thaçi, Spahija, Miftar: 	Rreth Kosovës, SH. B.”Koha”,
778. 	Tiranë,	1998;	-/-	Thaçi, Spahija, Miftar: 	About Kosova, 
779. 	Tiranë-Shqipëri, 	1999;	-/-	Thaçi, Spahija, Miftar: 	Rreth kosovës ( ISBN 99927-637-0-6),
780. 	Thessaloniki,	1993;	-/-	Painfo	THE GREEK STRUGGLE IN MACEDONIA 1897-1913, BY DOUGLAS DAKIN, M. A., Ph. D.Emeritus Professor of History, University of London, 
781. 	Prishtinë	Painfo	-/-	Painfo	The Institute of History, 
782. 	Tirana,	1993;	-/-	Painfo	THE truth on Kosova, The Academy of Sciences of the Republic of Albania, Institute of History, 
783. 	Prishtinë, 	1988;	-/-	Painfo	THEMA: Artikuj – Članci,Nr.11-12/88, 
784. 	Tiranë, 	2003;	-/-	Thëngjilli, Petrika: 	Shqiptarët midis lindjes dhe perendimit (1506-1750), Fushat politike, II, 
785. 	Prishtinë, 	2005;	Dr.
Dr.	Uka, Sabit 
Osmnai, Jusuf:	Ismail Sllamniku veteran i NDSH-së dhe Bashkëveprimtarët e tij, 
786. 	Prishtinë, 	2004;	Dr.	Uka, Sabit: 	Dëbimi i Shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit dhe vendosja e tyre në Kosovë [1878 -1912 ( Libri I dhe II)], 
787. 	Prishtinë, 	2004;	Dr.	Uka, Sabit: 	E drejta mbi vatrat dhe pasuritë reale dhe autoktone nuk vjetërsohet (Tëdhënat në formë rezimeje), 
788. 	Prishtinë, 	2004;	Dr.	Uka, Sabit: 	Gjurmë mbi hqiptarët e Sanxhakut të Nishit deri më 1912 [ Libri 5 ( ISBN 9951-8645-2- )], 
789. 	Prishtinë,	2004;	Dr.	Uka, Sabit: 	Jeta dhe veprimtaria e Shqiptarëve të Sanxhakut të Nishit deri më 1912 [ Libri 4(ISBN9951-8645-2-X )], 
790. 	Prishtinë, 	1997;	Dr.	Uka-Kojçini, Sulltane: 	Kuadri arsimor shqiptar në Kosovë në shënjestër e sigurimit shtetëror 1945-1952, 
791. 	Painfo	Painfo	Dr.	Uka-Kojçini, Sulltane: 	Zhvillimi i arsimit në Kosovë 1945-1952;
792. 	Prishtinë, 	1987;	-/-	Ukmata, Hamdi,M.: 	Efektet e dhëmshme të pluhrave vegetabile në sistemin respirator në kushtet të ekspozimit indistrual në KSA të Kosovës (Disertacion), Fakulteti i Mjekësisë, 
793. 	Tiranë, 	1982;	-/-
-/-	Uli, Prenk 
Sakajeva, Qemal:	Asim Vokshi ( Botim i dytë), SH. B. “8 Nëntori”,
794. 	Beograd, 	1974;	-/-	Painfo	USTAV SFRJ: Ustavi Socialističkih Republika I Pokrahina ;Ustavni zakona registrar pojmova;
795. 	Zagreb,	1981;	-/-	Valentić, Mirko: 	Vojna krajina i pitanje njezina s’jedinjenja s’Hrvatskom 1849-1881, 
796. 	Tiranë, 	2000;	-/-	Varfi, Gjin: 	Heraldika shqiptare, 
797. 	Beograd;	Painfo	Dr.	Varga-Vuçiniç, Dara: 	Dodiri susreti iprozhimanja usmene narodne i pismene knizhevnosti u delu Marka Miljanova,
798. 	Painfo	Painfo	Dr.	Vatovci, Jusuf: 	Leksikon i magjistrave dhe doktorvëve të shkencave në trojet shqiptare jashtë Shqipërisë;
799. 	Beograd,	1953;	-/-	Painfo	VELIKA NARODNA LIRA, Hiladu pesma naroda Jugoslavije, 
800. 	Kaçanik,	2005;	Dr.	Vërbani, Musli : 	Fadil Çaka ( Komandant Sharri), 
801. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Verli, Maringlen: 	Shqipëria dhe Kosova Historia e një aspirate;
802. 	Painfo	Painfo	Prof.dr.	Verli, Maringlen: 	Kosova sfida Shqiptare në historinë e në shekulli- Nga Kosova për Kosovën [ Profile biografike personalitetesh dhe luftëtarësh të shquar ( Studime, skica, publicistikë, dokumente, ilustrime - Vëllimi i parë)], Tiranë, 2006; ISBN 99943-801-1-7;
803. 	Beograd, 	1988;	-/-	Veselinović, Dejan: 	Računari i reč, (obrada teksta na PC računarima), 
803. 	Painfo	Painfo	-/-	Vezina, Zheçoviç: 	Albanski pokret u XIX veku, (diplomski rad);
804. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	Viktimologija, casopis za pitanja stradanja ludi g- 2 br. 1-2.
805. 	Beograd 	1990;	-/-	Painfo	VINČA AND ITS WORLD, Vinča i njen svet, Mećunarodni skup, Podunavle izmeću 6000 I 3000 g. pre nove ere, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,
806. 	Painfo	Painfo	-/-	Painfo	VJETARI STATISTIKOR I KSA TË KOSOVËS, 1977-1978, Prishtinë 1977/1978;
807. 	Beograd, 	1976;	Dr.
Dr.	Vlaškalić, Milena 
Zeković, Velimir:	Ekonomika Jugoslavije, drugo izdajnje- 
808. 	Painfo	Painfo	-/-	Vries, De Anna: 	Libër i madh me tregime për historinë e bibles;
809. 	Beograd,	1989;	-/-	Painfo	VOJNE KRAINE U Jugoslovenskim zemlama u novom veku do Kralevačkog mira 1699, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Naučni skupovi, kn. XLVIII, Odelenje Istoriskih Nauka (kn.12)
810. 	Prishtinë,	Painfo	Mr.	Vokrri, Abdulla: 	Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit në komunën e Mitrovicës (1945-1975), 
811. 	Painfo	Painfo	-/-	Vujinović, Janko: 	Kosovo je gradno sudilište, Priština 1;
812. 	Prishtina,	1998;	-/-	Vukanović, Tatomir: 	Drenica druga srpska Sveta Gora, Antropogeografska i etnološka razmatranja na terenu i u narodu vršena 1934-1937 godine, Drugo izdanje, Muzej u Prištini, Narodna i Univerzitetska Biblioteka u Prištini (fotokopje), 
813. 	Priština,	1978;	-/-	VukiÐeviÐ, Milosav: 	Pismeni jezik na Kosovu i u Metohiji sedamdesetih godina XIX veka, “Jedinstvo”, 
814. 	Beograd,	Painfo	-/-	Painfo	WAR AND REVOLUTION IN JUGOSLAVIA 1941-1945, 
815. 	Prishtinë, 	2002;	-/-	Xhaferi, Xhafer: 	35–vjet të Fakultetit të Inxhinirisë Mekanike 1967-2002,
816. 	Prishtinë, 	2004;	Dr.	Xhema, Ramadan: 	Nuk mposhtet shqiptari, 
817. 	Tiranë ,	1982;	-/-	Painfo	YJE TË PASHUAR [ Dëshmorë të Luftës Nacionalçlirimtare (Vëllimi VI), “8 Nëntori”, 
818. 	Now York, 	2001;	-/-	Young, Antonia: 	Women who became men Albanian sworn Virgins, Oxford,
819. 	Lublana,	1987;	-/-	Painfo	ZADUZHBINE Kosova Spomenici i znamenja srpskog naroda o Kosovu i Kosovu (fotokopje), 
820. 	Zagreb,	1977;	-/-	Zagorka-Jurić, Marija: 	Republikanci, 
821. 	Prishtinë,	1997;	-/-	Zajmi, Gazmend: 	Veprat 1, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i Shkencave Shoqërore ( Libri 9 ),
822. 	Prishtinë,	1986;	-/-	Zajmi, Yll: 	Fan Noli, Jeta dhe vepra, Rilindja, 
823. 	Munchen, 	2002;	-/-	Zelepos, Ioannis: 	Die Ethiusierung griechis’hischer Identitat, (1870-1912), (soa, 113);
824. 	Kragujevac, 	1992;	-/-	Želko, Zirojević: 	Tito je čovjek kao i mi, 
825. 	Painfo	1971;	-/-	Zhivkov, Todor: 	Bulgaria Along the road to an advanced socialist society, Sofia Press,
826. 	Prishtinë, 	1982;	-/-	Painfo	ZHVILLIMI I KOSOVËS 1976-1981, Razvoj Kosova 1976-1981, Enti Krahinor i Statistikës i KSA të Kosovës, 
827. 	Leskovac, 	1989;	-/-	Painfo	ŽIVOT I DELO DR SERGIJA DIMITRIJEVIĆA, Biblioteka Narodnog Muzeja u Leskovcu, K.41, 
828. 	Painfo	Painfo	Mr.	Zlatić, Jovan: 	Nish i okolina, Prishtina,1982, (doktorska disertacija);
829. 	Prishtinë,	1990;	-/-	Zmaj, J.J: 	Vjersha të zgjedhura për fëmijë [ Lektyrë shkollore ( kl. I, fillore)], “Rilindja”, 
830. 	Prishtinë, 	2002;	-/-	Zogaj, Skënder : 	Jusuf Uka –Bregu Luftëtar i paepur i Ballit Kombëtar (ISBN 9951 -06- 016-1), 
831. 	Painfo	1973;	-/-	Zrmitaž, Pumevobimelv: 	“Abpapa” 
			-/-